بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: سیدمحمد حسینی


موارد یافت شده: 19

1 - بررسی اثر قومیت بر ترجیح‌های زمانی: شواهدی از افغانستان (چکیده)
2 - اثر امواج فراصدا بر پایداری شیمیایی و گرمایی پروتئین آلفا-لاکتالبومین (چکیده)
3 - انباشت سرمایه های ملموس و ناملموس در ایران با تأکید بر نقش رانت منابع طبیعی (چکیده)
4 - اثر درآمدهای نفتی بر رابطه علّی توسعه مالی- رشد اقتصادی در ایران (چکیده)
5 - تأثیر بافت زمانی- مکانی بر تحلیل کنش‌‌گفتار؛ مقایسة فراوانی انواع کنش‌های گفتار در سوره‌های مکّی و مدنی قرآن کریم (چکیده)
6 - Ultrasound effect on the heat stability of bovine alpha-lactalbumin (چکیده)
7 - Effect of ultrasound on the chemical stability of alpha-lactalbumin (چکیده)
8 - تعیین طیف فرکانس سیستمهای پالس-اکو(اولتراسونیک) (چکیده)
9 - A Survey of the Relationship between Privatization and Firm’s Performance (چکیده)
10 - رابطه معیارهای ارزیابی عملکرد و بازده غیر عادی سهام (چکیده)
11 - قابلیت پیش بینی سود حسابداری با استفاده از ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده (چکیده)
12 - تاثیر عوامل موثر بر تصمیم گیری اخلاقی حسابداران در ایران (چکیده)
13 - سنتز وبررسی اثر ناخالصی Ba برروی خواص ساختاری و فروالکتریکی نانو پودرهای Pb(Zr0.52Ti0.48)O3 (چکیده)
14 - The Effect of MWCNT on the Mechanical and Electrical Properties of HDPE/MWCNT Nanocomposite (چکیده)
15 - بررسی اثرات استفاده از باکتریهای پروبیوتیک بر عملکرد و راندمان لاشه جوجه های گوشتی (چکیده)
16 - بررسی اثرات دو روش استفاده از باکتریهای پروبیوتیک بر کلسترول و تریگلیسرید خون جوجه های گوشتی (چکیده)
17 - اثر جو تخمیر شده با لاکتوباسیلوس و جو مکمل شده با آنزیم بر عملکرد و فراسنجه های لیپیدی خون جوجه های گوشتی (چکیده)
18 - Factored sparse approximate inverse of block tridiagonal and block pentadiagonal matrices (چکیده)
19 - On computing of block ILU preconditioner for block tridiagonal systems (چکیده)