بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: عبدالرضا سوادی


موارد یافت شده: 33

1 - Microsatellite Finder algorithm with High Memory Efficiency for Even Super Long Sequences (چکیده)
2 - Cross-MapReduce: Data transfer reduction in geo-distributed MapReduce (چکیده)
3 - Comprehensive host-pathogen protein-protein interaction network analysis (چکیده)
4 - SARS-CoV-2-human protein-protein interaction network (چکیده)
5 - Parallelizing Assignment Problem with DNA Strands (چکیده)
6 - Developing an ultra-efficient microsatellite discoverer to find structural differences between SARS-CoV-1 and Covid-19 (چکیده)
7 - Alpha influenza virus infiltration prediction using virus-human protein–protein interaction network (چکیده)
8 - Comparison of analytical and ML-based models for predicting CPU–GPU data transfer time (چکیده)
9 - Toward real-time object detection on heterogeneous embedded systems (چکیده)
10 - بهبود زمان اجرای الگوریتم Delta Debugging مبتنی بر زبان موازی Chapel (چکیده)
11 - چارچوب متن باز تنسور فاو (چکیده)
12 - A new fuzzy method for clustering heterogeneous nodes in Wireless Sensor Networks (چکیده)
13 - کاربردهای متفاوت داده کاوی (چکیده)
14 - عملکرد زبان برنامه نویسی C با FORTRAN برای مطابقت رشته های DNA با رابط موازی سازیOpenMP (چکیده)
15 - الگوریتم موازی جدید برای کاوش مجموعه آیتم متناوب براساس ماتریس بیتی به شکل پردازش دوطرفه (چکیده)
16 - مطابقت رشته های DNA با استفاده از زبان برنامه نویسی FORTRAN و بر پایه رابط موازی سازی OpenMP (چکیده)
17 - Using Parallel Algorithms to Match in DNA Strands (چکیده)
18 - یک روش فازی جدید برای خوشه بندی گره های ناهمگن در شبکه های حسگر بیسیم (چکیده)
19 - معیاری جدید برای خرابی بلاکها در عملیات تخمین حرکت فریمهای ویدئو (چکیده)
20 - GreenDPA: Thermal-Aware Execution of Data Parallel Applications (چکیده)
21 - LTS: Linear Task Scheduling on Multiprocessor Through Equation of the Line (چکیده)
22 - Comparing The Run Of Parallel Algorithm Of Deoxy Ribonucleic Acid Strand Math In Code Area With Two Collimator Connector Message Passing Interface And Open Multi Processing (چکیده)
23 - استفاده از الگوریتم کامبت با رابط موازی سازی OpenMp برای مطابقت در رشته های DNA (چکیده)
24 - مقایسه اجرای الگوریتم موازی کامبت در مطابقت رشته DNA ناحیه کد با دو رابط موازی ساز حافظه اشتراکی و توزیع شده (چکیده)
25 - جلوگیری از در هم کوبیدگی نخها در اجرای چند نخی حدسی حلقه (چکیده)
26 - Multi-DaC Programming Model: A variant of Multi-BSP Model for divide-and-conquer Algorithms (چکیده)
27 - A bridging model for branch-and-bound algorithmson multi-core architectures (چکیده)
28 - Measurement of the latency parameters of the Multi-BSP model: a multicore benchmarking approach (چکیده)
29 - Grid Scheduling with buddy-based resource discovery (چکیده)
30 - ارایه یک بستر مبتنی بر عامل برای توسعه سیستمهای خبره توزیع شده (چکیده)
31 - Grid Scheduling with buddy-based resource discovery (چکیده)
32 - طراحی کنترل کننده فازی جهت جداسازی نسبی سرویس براساس احتمال اتلاف (چکیده)
33 - ارایه یک بستر مبتنی بر عامل برای توسعه سیستمهای خبره توزیع شده (چکیده)