بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: فاطمه کیخا آخر


موارد یافت شده: 19

1 - اثر ترکیبات هورمونی مختلف بر ریزازدیادی پانزده رقم ژربرا (Gerbera jamesonii Bolus ex Hooker f.) (چکیده)
2 - اثر رقم و تیمار تنظیم کننده رشد گیاهی بر باززایی درون شیشه ‏ای لیلیوم با استفاده از ریزنمونه‏ های TCL. (چکیده)
3 - Indirect regeneration from cotyledonary explants of watermelon (Citrullus lanatus) at in vitro culture (چکیده)
4 - Analysis of Chalcone Synthase and Chalcone Isomerase Gene Expression in Pigment Production Pathway at Different Flower Colors of Petunia Hybrida (چکیده)
5 - اثر تیمارهای هورمونی مختلف بر کشت سوسپانسیون سلولی گیاه اسطوخودوس (چکیده)
6 - تعیین دز مناسب پرتوی گاما برای ایجاد موتاسیون در بنفشه آفریقایی در شرایط این ویترو (چکیده)
7 - اثر اشعه گاما بر خصوصیات مورفولوژیکی بنفشه آفریقایی در شرایط این ویترو (چکیده)
8 - اثر سویه باکتری و شرایط نوری بر القا و رشد ریشههای مویین گیاه اسطوخودوس (Lavandula angustifolia) (چکیده)
9 - اثر ووع محیط کشت پایه و تیمارهای هورمووی اکسیه بر رشذ ریش ههای موییه گیاه اسطوخودوس ) Lavandula angustifolia (چکیده)
10 - بررسی تحمل به یخ زدگی گیاه همیشه‌بهار (Calendula officinalis) در مرحله رشد رویشی و زایشی (چکیده)
11 - اثر محیط کشت و شرایط نوری بر رشد کالوس گیاه اسطوخودوس در شرایط درون شیشه ای (چکیده)
12 - اثر سویه باکتری و شرایط نوری بر القا و رشد ریشه های مویین گیاه اسطوخودوس (چکیده)
13 - فراهم سازی بهترین شرایط رشد کالوس در گیاه دارویی پروانش با هدف افزایش میزان تولید ایندول آلکالوئیدها (چکیده)
14 - گزینش برای تحمل به یخ زدگی نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط این ویترو (چکیده)
15 - اثر تنش یخ زدگی بر گیاه قرنفل (Dianthus barbatus) در شرایط کنترل شده (چکیده)
16 - بهینه سازی کشت کالوس گیاه دارویی اسطوخودوس ( Lavandula angustifolia Mill ) (چکیده)
17 - تاثیر غلظت های مختلف قند ساکارز بر تولید سیلی مارین در کشت کالوس گیاه خار مریم (marianun Silybum) (چکیده)
18 - بهینه سازی کشت سلولی گیاه خار مریم به منظور افزایش تولید سیلی مارین (Silybum marianum) (چکیده)
19 - OPTIMIZATION OF CALLUS CULTURE IN CATHARANTHUS ROSEUS (چکیده)