بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: محمدهادی هادی زاده یزدی


موارد یافت شده: 21

1 - Assessment of radiation leakage from treatment applicator of Siemens Primus Plus and Siemens Artiste linear accelerators (چکیده)
2 - Normal Deformed Structures in Hafnium Isotopes (چکیده)
3 - ارزیابی تأثیر زاویه گانترى بر میزان دوز نشستى از اپلیکاتور درمانى شتاب دهنده خطى زیمنس آرتیست (چکیده)
4 - بررسی آلودگی نوترونی مدل های مختلف شتاب دهنده های خطی- پزشکی زیمنس (چکیده)
5 - ارزیابی دُز نشتی از بدنه اپلیکاتورهای درمانی شتاب دهنده زیمنس پریموس پلاس (چکیده)
6 - Effects of Siemens TT-D carbon fiber table top on beam attenuation, and build up region of 6 MV photon beam (چکیده)
7 - طراحی یک چرخ تعدیلگر برد برای پهن کردن قله براگ در یک مرکز پروتون درمانی مبتنی بر پراکندگی غیر فعال (چکیده)
8 - جایگاه شتابگرهای لیزری به عنوان نسل نوین شتابکرهای ذرات برای استفاده در هادرون درمانی (چکیده)
9 - Impact of Various Beam Parameters on Lateral Scattering in Proton and Carbon-ion Therapy (چکیده)
10 - Designing a range modulator wheel to spread-out the Bragg peak for a passive proton therapy facility (چکیده)
11 - بررسی آلودگی الکترونی ناشی از تخت درمان برای فوتونهای مگاولتی شتابدهنده Siemens Primus Plus با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو (چکیده)
12 - ارزیابی اثر تخت های فیبر کربنی بر دقت اعمال دُز تجویزی در پرتودرمانی با استفاده از کد شبیه‌ سازی مونت کارلو (چکیده)
13 - ارزیابی ضریب زیست‌شناختی نسبی یون‌های باردار تک انرژی حوالی قله‌ی برگ در پرتودرمانی، به روش مونت کارلو (چکیده)
14 - دوزجذبی بتا و گامای یُد131 در تیروئید کروی و استوانه ای با استفاده از کد ّFLUKA و مقایسه آن با نتایج کد MCNPX (چکیده)
15 - Evaluation of energy deposition and secondary particle production in proton therapy of brain using a slab head phantom (چکیده)
16 - Impact of range straggling and multiple scattering on proton therapy of brain, using a slab head phantom (چکیده)
17 - Iranian Light Source Facility (چکیده)
18 - Momte Carlo simulation of pulse pile-up effect in gamma spectrum of a PGNAA system (چکیده)
19 - مطالعه خطوط نوترون افشان (چکیده)
20 - An Attempt to Improve Empirical Formulas for (n, p) and (n, alpha) Cross Sections (چکیده)
21 - Proper shielding for NaI (Tl) detectors in combined neutron-g fields using MCNP (چکیده)