بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Abdollah Mollafilabi


موارد یافت شده: 13

1 - Effects of gibberellic acid and naphthalene acetic acid on saffron plant (Crocus sativus L.) under field conditions (چکیده)
2 - بررسی تأثیر بستر، وزن و زمان برداشت بنه بر خصوصیات کمی و کیفی زعفران (Crocus sativus L.) (چکیده)
3 - اثر تراکم بنه و نوع بستر کاشت بر اجزای عملکرد گل و کلاله زعفران (چکیده)
4 - اثر سن مزرعه و منطقه بر عملکرد و فراوانی بنه در گروه های مختلف وزنی زعفران زراعی (Crocus sativus L.) (چکیده)
5 - اثر مدت زمان نگهداری بنه در دمای القایی بر خصوصیات گلدهی زعفران (چکیده)
6 - بررسی ضرورت تدوین استانداردهای بومی ارگانیک برای کشور به منظور دستیابی به توسعه پایدار (چکیده)
7 - مقایسه و بررسی اثر تراکم و وزن بنه بر عملکرد و اجزاء عملکرد زعفران در بسترهای خاکی و هیدروپونیک در تونل پلاستیکی (چکیده)
8 - اثرات تاریخ و مقادیر کاربرد کاه و کلش گندم برخصوصیات بنه های دختری و گل انگیزی زعفران در سال دوم (چکیده)
9 - Effects of plant density and bed type on Saffron (Crocus sativus L.) yield and yield components (چکیده)
10 - Investigation on Effect of location and Field age on Yield and Frequency of Different Corm Weights of Saffron (Crocus sativus L.) (چکیده)
11 - Effects of hight corm planting density and applying manure on flower and corm yields of saffron (Crocus sativus L (چکیده)
12 - Flower and Corm Characteristics of Saffron (Crocus sativus L.) as affected by Levels of Applying Wheat Straw as a Mulch (چکیده)
13 - Influence of Density and Bed Type on Organic Saffron yield (چکیده)