بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Abdorreza Savadi


موارد یافت شده: 41

1 - A distributed learning based on robust diffusion SGD over adaptive networks with noisy output data (چکیده)
2 - Many-BSP: an analytical performance model for CUDA kernels (چکیده)
3 - Efficient Motif Discovery in Protein Sequences Using a Branch and Bound Algorithm (چکیده)
4 - Pruning and Mixed Precision Techniques for Accelerating Neural Network (چکیده)
5 - بهبود روشهای همگام سازی بین بلاکی در کودا (چکیده)
6 - Community detection using imperialist competitive algorithm (چکیده)
7 - Statistics and Patterns of Occurrence of Simple Tandem Repeats in SARS-CoV-1 and SARS-CoV-2 Genomic Data (چکیده)
8 - Convergence behavior of diffusion stochastic gradient descent algorithm (چکیده)
9 - Microsatellite Finder algorithm with High Memory Efficiency for Even Super Long Sequences (چکیده)
10 - Cross-MapReduce: Data transfer reduction in geo-distributed MapReduce (چکیده)
11 - Comprehensive host-pathogen protein-protein interaction network analysis (چکیده)
12 - SARS-CoV-2-human protein-protein interaction network (چکیده)
13 - Parallelizing Assignment Problem with DNA Strands (چکیده)
14 - Developing an ultra-efficient microsatellite discoverer to find structural differences between SARS-CoV-1 and Covid-19 (چکیده)
15 - Alpha influenza virus infiltration prediction using virus-human protein-protein interaction network (چکیده)
16 - Comparison of analytical and ML-based models for predicting CPU–GPU data transfer time (چکیده)
17 - Toward real-time object detection on heterogeneous embedded systems (چکیده)
18 - بهبود زمان اجرای الگوریتم Delta Debugging مبتنی بر زبان موازی Chapel (چکیده)
19 - چارچوب متن باز تنسور فاو (چکیده)
20 - A new fuzzy method for clustering heterogeneous nodes in Wireless Sensor Networks (چکیده)
21 - کاربردهای متفاوت داده کاوی (چکیده)
22 - عملکرد زبان برنامه نویسی C با FORTRAN برای مطابقت رشته های DNA با رابط موازی سازیOpenMP (چکیده)
23 - الگوریتم موازی جدید برای کاوش مجموعه آیتم متناوب براساس ماتریس بیتی به شکل پردازش دوطرفه (چکیده)
24 - مطابقت رشته های DNA با استفاده از زبان برنامه نویسی FORTRAN و بر پایه رابط موازی سازی OpenMP (چکیده)
25 - Using Parallel Algorithms to Match in DNA Strands (چکیده)
26 - یک روش فازی جدید برای خوشه بندی گره های ناهمگن در شبکه های حسگر بیسیم (چکیده)
27 - معیاری جدید برای خرابی بلاکها در عملیات تخمین حرکت فریمهای ویدئو (چکیده)
28 - GreenDPA: Thermal-Aware Execution of Data Parallel Applications (چکیده)
29 - LTS: Linear Task Scheduling on Multiprocessor Through Equation of the Line (چکیده)
30 - Comparing The Run Of Parallel Algorithm Of Deoxy Ribonucleic Acid Strand Math In Code Area With Two Collimator Connector Message Passing Interface And Open Multi Processing (چکیده)
31 - استفاده از الگوریتم کامبت با رابط موازی سازی OpenMp برای مطابقت در رشته های DNA (چکیده)
32 - مقایسه اجرای الگوریتم موازی کامبت در مطابقت رشته DNA ناحیه کد با دو رابط موازی ساز حافظه اشتراکی و توزیع شده (چکیده)
33 - جلوگیری از در هم کوبیدگی نخها در اجرای چند نخی حدسی حلقه (چکیده)
34 - Multi-DaC Programming Model: A variant of Multi-BSP Model for divide-and-conquer Algorithms (چکیده)
35 - A bridging model for branch-and-bound algorithmson multi-core architectures (چکیده)
36 - Measurement of the latency parameters of the Multi-BSP model: a multicore benchmarking approach (چکیده)
37 - Grid Scheduling with buddy-based resource discovery (چکیده)
38 - ارایه یک بستر مبتنی بر عامل برای توسعه سیستمهای خبره توزیع شده (چکیده)
39 - Grid Scheduling with buddy-based resource discovery (چکیده)
40 - طراحی کنترل کننده فازی جهت جداسازی نسبی سرویس براساس احتمال اتلاف (چکیده)
41 - ارایه یک بستر مبتنی بر عامل برای توسعه سیستمهای خبره توزیع شده (چکیده)