بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Ahmad Mahmoudi


موارد یافت شده: 26

1 - New Data on Comparative Cytogenetics of the Mouse-Like Hamsters (Calomyscus Thomas, 1905) from Iran and Turkmenistan (چکیده)
2 - Evolutionary history of water voles revisited: confronting a new phylogenetic model from molecular data with the fossil record (چکیده)
3 - New look at the con-specificity of the two shrews, Crocidura gmelini and C. suaveolens from Iran; geometric morphometrics approach (چکیده)
4 - Molecular Survey of Tularemia and Plague in Small Mammals From Iran (چکیده)
5 - DIVERSITY OF RODENTS HELMINTH PARASITES IN DIFFERENT REGION OF IRAN (چکیده)
6 - RODENT ECOPARASITES IN GOLESTAN PROVINCE, IRAN (چکیده)
7 - Rodents helminth parasites in different region of Iran (چکیده)
8 - Craniometrics are not outdated: Interspecific morphological divergence in cryptic arvicoline rodents from Iran (چکیده)
9 - All quiet in the East: molecular analysis retrieves Chionomys layi as part of C. nivalis (چکیده)
10 - New insight into the cradle of the grey voles (subgenus Microtus) inferred from mitochondrial cytochrome b sequences (چکیده)
11 - Cryptic species diversity in the genus Allactaga (Rodentia: Dipodidae) at the edge of its distribution range (چکیده)
12 - Subspecies differentiation of the house mouse Mus musculus Linnaeus, 1758 in the center and east of the Iranian plateau and Afghanistan (چکیده)
13 - Phylogenetic Relationships of Apodemus Kaup, 1829 (Rodentia: Muridae) Species in the Eastern Mediterranean Inferred from Mitochondrial DNA, with Emphasis on Iranian Species (چکیده)
14 - Faunistic and taxonomic study of Rodents from northwestern Iran (چکیده)
15 - Chromosomal diversity in the genus Microtus at its southern distributional margin in Iran (چکیده)
16 - Taxonomic identity of Microtus qazvinensis Golenishchev et al. 2003(Rodentia, Arvicolinae) from the northwest of Iran (چکیده)
17 - ارزیابی اعتبار آرایه شناختی کلادهای مولکولی طایفه Arvicolini (پستانداران) (چکیده)
18 - Preliminary study of rodents using pellets of predatory birds in Iran (چکیده)
19 - The Karaman vole Microtus irani karamani is a new record for Iran (Arvicolinae; Microtus) (چکیده)
20 - ExcaliBAR: a simple and fast software utility to calculate intra- and interspecific distances from DNA barcodes (چکیده)
21 - مطالعه تاکسونومیکی زیر جنس میکروتوس در نیمه شمالی ایران (چکیده)
22 - فیلوژنی زیر خانواده آرویکولینه (Cricetidea: Rodentia) بر اساس آنالیز ژن های میتوکندریایی و هسته ای (چکیده)
23 - بررسی و ضعیت گو نه ول اجتماعی (Microtus arvalis) (Arvicolinae; Rodentia) شمال غرب ایران بر اساس داده های میتوکندریایی سیتوکرومB (چکیده)
24 - مطالعه رو ابط فیلو ژ نتیکی ول های جنس میکروتوس (Rodentia; Microtus) با تکیه برمفهوم ژنتیکی گْونه (چکیده)
25 - فیلوژنی زیر خانواده آرویکولینه (Cricetidea: Rodentia) بر اساس آنالیز ژن های میتوکندریایی و هسته ای (چکیده)
26 - First record of Zarudny’s Jird, Meriones zarudnyi Heptner, 1937 (Rodentia: Muridae) in Shirvan, Northeast Iran (چکیده)