بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Ali mohammad Asaadi


موارد یافت شده: 18

1 - معرفی گیاهان دارویی منطقه لنگر- قریکانلو شهرستان بجنورد (چکیده)
2 - تغییرات کیفیت علوفه هفت گونه از پهن برگان علفی و گندمیان درمراحل فنولوژی( مطالعه موردی:در مراتع اسدلی و سیساب شهرستان بجنورد) (چکیده)
3 - Effects of Autumn and Spring sowing on yield, oil content and fatty acid composition of safflower (Carthamus tinctorius L.) cultivars in Shirvan region (چکیده)
4 - بررسی ترکیب فلوریستیکی و غنای گونه ای مراتع ییلاقی اسدلی- پلمیس در استان خراسان شمالی (چکیده)
5 - Phenological stage effects on forage quality of four forbs species (چکیده)
6 - بررسی تنش شوری بر جوانه زنی گونه دارویی Plantago ovata (چکیده)
7 - بررسی نیازهای اکولوژیکی زرین گیاه در رویشگاه های خراسان شمالی (چکیده)
8 - تعیین کیفیت علوفه گونه سیاه تاغ ( Haloxylon aphyllum) در سه مرحله رویشی (چکیده)
9 - تعیین مناسب ترین روش فاصله ای اندازه گیری تراکم و الگوی پراکنش درمنه زارها دراستان خراسان شمالی (چکیده)
10 - The study of forage quality of Haloxylon aphyllum and Eurotia ceratoides in different phenological stages (چکیده)
11 - Allelopathic Effects of Eucalyptus camaldulensis on seed germinatin and growth seedling of Acroptilon repens, Plantago lanceolata and Portulaca oleracea (چکیده)
12 - Investigation of salinity stress on seed germination of trigonella foenum- graecum (چکیده)
13 - study and comparing the land use and capability in asadly waetrshed using GIS (چکیده)
14 - بررسی خصوصیات بوم شناختی گونه بادرنجبویه (Boiss. Dracocephalum kotschyi ) در مراتع شهرستان بجنورد (چکیده)
15 - بررسی و مقایسه کیفیت علوفه گونه های سیاه تاغ و زردتاغ ( مطالعه موردی: منطقه فگزی اصفهان) (چکیده)
16 - تآثیر مقایسه هدر رفت ربایشی در تاج پوشش درختان همیشه سبز و خزانکننده مورد استفاده در پروژه های جنگل کاری (چکیده)
17 - بررسی و مقایسه کاربری و توان اکولوژیکی حوزه اسدلی با استفاده از GIS (چکیده)
18 - Floristic Study of Firozeh watershed-North Khorasan province (چکیده)