بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Ali Abbasi


موارد یافت شده: 56

1 - Automated actual evapotranspiration estimation: Hybrid model of a novel attention based U-Net and metaheuristic optimization algorithms (چکیده)
2 - تبیین پارامترهای مؤثر مدل‌های پویایی سیستم جهت مدیریت سیستم‌های توزیع آب شهری (چکیده)
3 - شناسایی مناطق احتمالی اضافه برداشت آب کشاورزی در دشت کاشمر (چکیده)
4 - تخمین آب قابل برگشت کشاورزی به آبخوان با استفاده از تکنیکهای سنجش از دور ( مطالعه موردی: دشت کاشمر (چکیده)
5 - پیش بینی عملکرد گندم با داده های بارش و شاخص نرمال شده تفاوت پوشش گیاهی توسط الگوریتمهای یادگیری ماشین (چکیده)
6 - ارائه‌ی یک راهکار مؤثر برای تخمین الگوی ساعتی مصرف آب در شبکه‌های توزیع آب شهری ( مطالعه‌ی موردی: شهر زابل) (چکیده)
7 - ارزیابی عملکرد شبکه ایستگاههای باران سنجی با کاربرد روش احتمال پذیرش (مطالعه موردی: حوضه قره قوم، خراسان رضوی) (چکیده)
8 - بررسی اثرات تغییر اقلیم بر تغذیه منابع آب زیرزمینی با استفاده از مدل کوپل شده اقلیمی-هیدرولوژیکی (مطالعه موردی: حوضه آبریزکشف رود (چکیده)
9 - پایش شرایط نیاز آبی محصولات کشاورزی با استفاده از داده های سنجش از دور (مطالعه موردی: مزرعه نمونه آستان قدس رضوی، مشهد) (چکیده)
10 - شناسایی مناطق مستعد دارای منابع آب زیرزمینی با استفاده از تحلیل سلسه مراتبی (مطالعه موردی دشت مشهد) (چکیده)
11 - Characterization, geostatistical modeling and health risk assessment of potentially toxic elements in groundwater resources of northeastern Iran (چکیده)
12 - Evaluation of Integrating SWAT Model into a Multi-Criteria Decision Analysis towards Reliable Rainwater Harvesting Systems (چکیده)
13 - رتبه‌بندی روش‌های فرهنگ‌سازی مصرف بهینه خانگی آب در کلان‌شهرها با استفاده از مدل تلفیقی Grey-AHP و Grey-TOPSIS (چکیده)
14 - Evaluation of Chemical Parameters of Urban Drinking Water Quality along with Health Risk Assessment: A Case Study of Ardabil Province, Iran (چکیده)
15 - آموخته‌هایی از همه‌گیری کووید-۱۹ در برنامه‌ریزی آموزشیِ دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
16 - توسعه سامانه تخمین رطوبت خاک با استفاده از دادههای ماهوارهای (چکیده)
17 - ارزیابی فنی و اقتصادی استفاده از سنگدانههای طبیعی برای کاهش تبخیر از مخازن آب (چکیده)
18 - Assessment of Virtual Water Flows in Iran Using a Multi-Regional Input-Output Analysis (چکیده)
19 - تحلیل پدیده ضربه قوچ در تونلهای آب بر نیروگاهها با روش حجم محدود (چکیده)
20 - مدلسازی اصطکاک غیرماندگار در حل حجم محدود جهتمند جریان در مجاری بسته (چکیده)
21 - Water Hammer Modeling, Comparison Between Method of Characteristics and Godunov Type Finite Volume Method (چکیده)
22 - Evaporation Modeling in Lakes in Arid and Semi- arid Regions (چکیده)
23 - Modeling of over Lake Wind Profile for Estimating Water Surface Evaporation Using Land-based meteorological Data (چکیده)
24 - Estimating of the Small Lakes Heat Budget in Energy Balance Approach (چکیده)
25 - Application of Three-Dimensional Hydrothermal Model for the Temperature Dynamics at Small and Shallow lakes (چکیده)
26 - Developing a 3-Dimensional Hydrothermal Model for the Temperature Dynamics at Small and Shallow lakes (چکیده)
27 - Investigation of Temperature Dynamics in Shallow Lakes Using Three-dimensional CFD Model (چکیده)
28 - Short-term Evaporation Estimating from Complex Small Lakes in Arid and Semi-arid Regions (چکیده)
29 - Temperature Dynamics Investigation at Small and Shallow Lakes Using Hydrodynamic Model (چکیده)
30 - اصطکاک ناماندگار در تحلیل حجم محدود جهتمند پدیده ضربه قوچ در لوله ها در شرایط عدم جدایی توده آب (چکیده)
31 - Water-Saving Scenarios Based on Input–Output Analysis and Virtual Water Concept: A Case in Iran (چکیده)
32 - Application of MODFLOW with Boundary Conditions Analyses Based on Limited Available Observations: A Case Study of Birjand Plain in East Iran (چکیده)
33 - Virtual Water Flow and Water Footprint Assessment of an Arid Region: A Case Study of South Khorasan Province, Iran (چکیده)
34 - مدل بهینه سازی میزان تزریق کلر در شبکه های توزیع آب شهری با استفاده ازالگوریتم تکامل تفاضلی با مرتب سازی نامغلوب (مطالعه موردی: زون E شبکه توزیع آب شرب بیرجند، خراسان جنوبی) (چکیده)
35 - مدیریت کمی منابع آب زیرزمینی در مناطق خشک و نیمه خشک با استفاده از مدل عددی MODFLOW (مطالعه موردی: دشت بیرجند خراسان جنوبی) (چکیده)
36 - Assessment of AgriculturalWater Resources Sustainability in Arid Regions Using VirtualWater Concept: Case of South Khorasan Province, Iran (چکیده)
37 - Developing a CFD-based Approach to Estimate Evaporation from Water Surfaces in (Semi-) Arid Regions (چکیده)
38 - Monitoring the Water Balance of Small Reservoirs in Semi-arid Regions from Space (چکیده)
39 - Operational Use of Satellites for Managing African Water Basins - A Case of Small Reservoirs in the Volta Basin (چکیده)
40 - Simulating Airflow over SmallWater Surfaces with WRF-OpenFOAM Coupled Model in the Upper East Region of Ghana (چکیده)
41 - Promoting Water and Climate Education through the Trans-African Hydro-Meteorological Observatory (چکیده)
42 - The Urmia Lake:Environmental Challenges and the Solutions (چکیده)
43 - Water Hammer Modeling by Godunov type Finite Volume Method (چکیده)
44 - Accurate Water Hammer Pressure Modeling for Trial Modification of Stress Distribution Along Multi Segments Pipeline (چکیده)
45 - Supporting Rural Sub-Saharan Africa Farmers through Satellite-based Water Level Gauging (چکیده)
46 - The effects of small water surfaces on turbulent flow in the atmospheric boundary layer: URANS approach implemented in OpenFOAM (چکیده)
47 - Investigation of Temperature Dynamics in Small and Shallow Reservoirs, Case Study: Lake Binaba, Upper East Region of Ghana (چکیده)
48 - Effects of atmospheric stability conditions on heat fluxes from small water surfaces in (semi-)arid regions (چکیده)
49 - A framework to simulate small shallow inland water bodies in semi-arid regions (چکیده)
50 - Polymorphism in prolactin and PEPCK-C genes and its association with economic traits in native fowl of Yazd province (چکیده)
51 - Quality control of precipitation hardened alloy parts via eddy-current nondestructive evaluation (چکیده)
52 - Some rugose corals from the Devonian (Givetian and Frasnian) of Northeastern Iran (چکیده)
53 - Description of some rugose corals from the Givetian and Lower Frasnian of the Eastern Alborz Mountains, NE Iran (چکیده)
54 - Solitary rugose corals from the Givetian of the Khoshyeilagh Formation (Eastern Alborz Mountains, NE Iran) (چکیده)
55 - Quality control of precipitation hardened aluminium alloy parts via eddy-current non-destructive evaluation (چکیده)
56 - Assessment of Demographic, Geographical and Genetic Risks in Markhoz Goat Population (چکیده)