بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Amir Hossein Taherinia


موارد یافت شده: 44

1 - Management of the optimizer's curse concept in single-task diffusion networks (چکیده)
2 - Fast and accurate image retrieval using knowledge distillation from multiple deep pre-trained networks (چکیده)
3 - Design and Implementation of a Smart Baby Crib (چکیده)
4 - A Wireless Warning System using a Programmable Intelligent Computer (چکیده)
5 - A robust detection and localization technique for copy-move forgery in digital images (چکیده)
6 - Non-additive image steganographic framework based on variational inference in Markov Random Fields (چکیده)
7 - A passive image forensic scheme based on an adaptive and hybrid techniques (چکیده)
8 - Cloning detection scheme based on linear and curvature scale space with new false positive removal filters (چکیده)
9 - مقایسه روش های تلفیق TOPSIS و الکتره به منظور ارزیابی اجتماعی-اقتصادی مکان پارکینگ ها در شهر کربلا (چکیده)
10 - جانمایی پارکینگ های شهر کربلا به کمک تلفیق AHP و TOPSIS (چکیده)
11 - WSMN: An optimized multipurpose blind watermarking in Shearlet domain using MLP and NSGA-II (چکیده)
12 - An Effective Semi-fragile Watermarking Method for Image Authentication Based on Lifting Wavelet Transform and Feed-Forward Neural Network (چکیده)
13 - TMTCPT: The Tree Method based on the Taxonomic Categorization and the Phylogenetic Tree for fine-grained categorization (چکیده)
14 - روش واترمارکینگ نیمه‌شکننده مبتنی بر تبدیل کسینوس گسسته جهت تشخیص و بازسازی دست‌کاری در تصویر (چکیده)
15 - حمله کور بر روی تصاویر نشانه‌گذاری‌شده مبتنی بر قطعه‌بندی و تشابه غیر محلی (چکیده)
16 - شرح نگاری خودکار تصویر با روش چرخش بلاک اصلی (چکیده)
17 - Analysis of robust recursive least squares: Convergence and tracking (چکیده)
18 - Robust Heterogeneous C-means (چکیده)
19 - ارائه مدل خوشهبندی انتقال میانگین در سیستم اطلاعات مکانی برای مدیریت عرضه و تقاضا در شهر مشهد (چکیده)
20 - A probabilistic framework for copy-move forgery detection based on Markov Random Field (چکیده)
21 - شناسایی خودکار مکان مورد توجه به کمک توزیع غیر پارامتری مبتنی بر ریسک بیزی (چکیده)
22 - Crowd analysis using Bayesian Risk Kernel Density Estimation (چکیده)
23 - TRLG: Fragile blind quad watermarking for image tamper detection and recovery by providing compact digests with optimized quality using LWT and GA (چکیده)
24 - WACA: a new blind robust watermarking method based on Arnold Cat map and amplified pseudo-noise strings with weak correlation (چکیده)
25 - Robust Semi-Supervised Growing Self-Organizing Map (چکیده)
26 - نشانه گذاری نیمه شکننده مبتنی بر تبدیل موجک ترفیع و نزدیکترین همسایه جهت تشخیص دستکاری در تصاویر رنگی و خاکستری (چکیده)
27 - نشانه گذاری دوگانه کور و نیمه شکننده مبتنی بر تبدیل کسینوسی گسسته جهت تشخیص و بازسازی ناحیه دستکاری در تصاویر رنگی و خاکستری (چکیده)
28 - TRLH: Fragile and blind dual watermarking for image tamper detection and self-recovery based on lifting wavelet transform and halftoning technique (چکیده)
29 - مقایسه¬ی روشهای تهیه ی نقشه ی آشکارسازی تغییرات حاصل از تصاویر ماهواره¬ای با قدرت تفکیک مکانی بالا از مناطق شهری (چکیده)
30 - Anomaly and tampering detection of cameras by providing details (چکیده)
31 - High capacity image steganography on sparse message of scanned document image (SMSDI) (چکیده)
32 - نشانه گذاری نیمه شکننده به منظور شناسایی و بازیابی دستکاری در تصویر مبتنی بر دستهبندی ناحیه (چکیده)
33 - ردگیری اشیاء با استفاده از طبقه بند تک کلاسه و اطلاعات زمینه (چکیده)
34 - Double expanding robust image watermarking based on Spread Spectrum technique and BCH coding (چکیده)
35 - A novel Expert System for Diagnosis of Fetal Alcohol Syndrome using Close Range Photogrammetry (چکیده)
36 - Robust image watermarking based on ICA-DCT and noise augmentation technique (چکیده)
37 - تولید برنامه کم هزینه در دامنه های وزن دار (چکیده)
38 - Two level DCT Based Digital Watermarking (چکیده)
39 - الگو گذاری تصاویر دیجیتال با استفاده از آتوماتای سلولی (چکیده)
40 - A New Adaptive Watermarking Attack in Wavelet Domain (چکیده)
41 - A Watermarking Attack Based on Content-Aware Image Resizing (چکیده)
42 - A New Watermarking Attack Using Long-Range Correlation Image Restoration (چکیده)
43 - A Robust Image Watermarking using Two Level DCT and Wavelet Packets Denoising (چکیده)
44 - EWA: An Exemplar-based Watermarking Attack (چکیده)