بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Bahram Farhadi Moghaddam


موارد یافت شده: 25

1 - نوروپاتولوژی ایسکمی مغزی (چکیده)
2 - تأثیر تجویز مناکوئینون-4 بر بیان ژن‌های عوامل پیش‌برنده التهاب به دنبال ایسکمی/ ریپرفیوژن مغزی سرتاسری گذرا در هیپوکامپ موش صحرایی نر نژاد ویستار (چکیده)
3 - اثرات تجویز نخاعی کپسایسین و تجویز صفاقی نالوکسان بر اثر ضددردی عصاره هیدروالکلی گل‌های حرارت ‌دیده پایه ماده گیاه شاهدانه (Cannabis sativa) در موش صحرایی نر نژاد ویستار (چکیده)
4 - Neuroprotective effect of menaquinone-4 (MK-4) on transient global cerebral ischemia/reperfusion injury in rat (چکیده)
5 - Menaquinone-4 effects on working memory impairment and anxiety behavior after transient cerebral ischemia/reperfusion in male wistar rat (چکیده)
6 - The effect of vitamin K2 (Menaquinone-4) on the cognitive impairments and anxiety in transient cerebral global Ischemia (چکیده)
7 - The effect of intraperitoneal administration of vitamin K2 on thermal and chemical pain following global cerebral ischemia in male Wistar rats (چکیده)
8 - Evaluating the effect of chronic Ceftriaxone treatment on the learning and memory of rat model of global ischemia (چکیده)
9 - The effect of intraperitoneal administration of aqueous extract of Melia azedirach leaves on rat paw inflammatory edema (چکیده)
10 - درگیری گیرنده‌های وانیلوئیدی در خاصیت ضدالتهابی عصاره هیدروالکلی گلهای حرارت‌ دیده پایه ماده گیاه شاهدانه در موش صحرایی (چکیده)
11 - اثر تجویز درون‌ صفاقی عصاره هیدروالکلی گل‌های حرارت‌ دیده و حرارت‌ ندیده و عصاره هگزانی گل‌های حرارت‌ دیده پایه ماده گیاه شاهدانه (Cannabis sativa) بر درد در موش صحرایی (چکیده)
12 - اثر تجویز درون‌ صفاقی عصاره هیدروالکلی و هگزانی گل‌های حرارت دیده پایه ماده گیاه شاهدانه بر رفتار اضطرابی، تعادل و فعالیت حرکتی در موش صحرایی نر (چکیده)
13 - اثر عصاره هگزانی و هیدروالکلی گل‌های گیاه شاهدانه بر ادم التهابی پای موش صحرایی (چکیده)
14 - اثرات ضددردی و ضدالتهابی عصاره هیدروالکلی مریم‌گلی ارغوانی در موش‌های صحرایی نر (چکیده)
15 - اثر عصاره گیاه مریم گلی بر درد حرارتی در موش صحرایی (چکیده)
16 - Chemical pain reduction after administration of Salvia multicaulis extracts in rats (چکیده)
17 - مقایسه اثر عصاره های هیدروالکلی و هگزانی گلهای حرارت دیده پایه ماده Cannabis sativa بر تعادل حرکتی (چکیده)
18 - اثر عصاره های هیدروالکلی و هگزانی گلهای حرارت دیده پایه ماده گیاه شاهدانه بر اضطراب (چکیده)
19 - Comparison of the anti-inflammatory effects of heated and unheated flower top hydroalcoholic extract of female Cannabis sativa on wistar rats (چکیده)
20 - Comparison between the Analgesic effects of heated and unheated flower hydroalcoholic extract of female Cannabis sativa in rats (چکیده)
21 - Heated female cannabis sativa flowers hydroalcoholic extract effects on thermal and chemical pain at the level of spinal cord (چکیده)
22 - Anti-inflammatory effects of hydroalcoholic extract of heated female Cannabis sativa flowers following intrathecal administration in rat (چکیده)
23 - Anxiety Effect of Hexane Extract of Heated Marijuana in Male Wistar Rat (چکیده)
24 - Effects of Hexane Extract of Heated Marijuana on Motor Coordination in Male Wistar Rats (چکیده)
25 - Effects of heated flower top hexane extract of female Cannabis sativa on thermal and chemical pains (چکیده)