بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Balal Sadeghi


موارد یافت شده: 19

1 - Analysis and Frequency of Bovine lymphocyte Antigen BoLA-DRB3.2 Alleles in Iranian Sistani cattle (چکیده)
2 - تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فیلوژنتیکی نواحی Cyt-b و D- loop توالی DNA میتوکندری در گاوهای سیستانی، سرابی و براون سوئیس ایران (چکیده)
3 - Computational Detection of piRNA in Human Using Support Vector Machine (چکیده)
4 - Designing a SYBR Green Absolute Real time PCR Assay for Specific Detection and Quantification of Bacillus subtilis in Dough Used for Bread Making (چکیده)
5 - Computational Analyses for Identification Novel MicroRNAs from Cattle and sheep (چکیده)
6 - تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فیلوژنتیکی نواحی D- loop و Cyt-b توالی میتوکندری درDNA گاوهای سیستانی، سرابی و براون سوئیس ایران (چکیده)
7 - شناسایی و تعیین آلل‌های جدید در جایگاه ژنی BoLA-DRB3.2 گاوهای سیستانی بر اساس روش‌های مولکولی (چکیده)
8 - مطالعه بیماری ژنتیکی پیچیدگی ستون فقرات (CVM) و نقص در آنزیم اوریدین مونوفسفات سنتاز (DUMPs) با تکنیک PCR-SSCP و PCR-RFLP در گاوهای سرابی (چکیده)
9 - D-loop region of mtDNA sequence diversity in Iranian Domestic sheep and goats (چکیده)
10 - PCR-restriction endonuclease analysis for strain typing of Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis based on polymorphisms in IS 1311 (چکیده)
11 - New alleles detection in BoLA-DRB3 locus of Iranian Sistani cattle by molecular (چکیده)
12 - Implication of complex vertebral malformation and deficiency of uridine monophosphate synthase on molecular-based testing in the Iranian Holstein bulls population (چکیده)
13 - بررسی بیماری ژنتیکی نقص در آنزیم اوریدین مونوفسفات سنتاز (DUMPs) به روش PCR-RFLP در گاوهای بومی سرابی ایران (چکیده)
14 - بررسی بیماری ژنتیکی پیچیدگی ستون فقرات CMV به روش PCR-SSCP در گاو های سرابی (چکیده)
15 - The diversity of leptin gene in Iranian native, Holstein and Brown Swiss Cattle (چکیده)
16 - Evaluation of Sourdough Effect on Microbiological Shelf Life and Sensory Properties oflranian Barbari Bread (چکیده)
17 - بررسی تاثیر استفاده از خمیر ترش بر زمان ماندگاری میکروبی و خواص حسی نان بربری (چکیده)
18 - Frequency of bovine Iymphocyte antigen DRB3.2 alleles in Sarabi cows (چکیده)
19 - Association of SNP in the ExonII of Leptin Gene with Milk and Reproduction Traits in Holstein Iranian Cows (چکیده)