بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Fatemeh Hosseini


موارد یافت شده: 17

1 - Binucleate Rhizoctonia induced tomato resistance against Rhizoctonia solani via affecting antioxidants and cell wall reinforcement (چکیده)
2 - The role of oxidative burst, antioxidant genes and enzymes in association with callose in tomato reaction to various taxonomic groups of Rhizoctonia spp. (چکیده)
3 - Preparation and characterization of forward osmosis cellulose acetate butyrate/OH‐functionalized multiwalled carbon nanotube membrane for the concentration of bitter orange juice (چکیده)
4 - What's in a Color? A neuropsycholinguistic study on the effect of colors on EEG brainwaves, immediate emotional responses, and English language vocabulary retention among Iranian young adults (چکیده)
5 - The Effect of Bicarbonate and CO2 as Carbon Sources in Cathod Section of Photosynthetic Sediment Microbial Fuel Cells (چکیده)
6 - اثر نوع و ترکیب تنظیم کننده‌های رشد در ریزازدیادی سه گونه بگونیا (چکیده)
7 - انتقال ژن gus به گیاه زینتی Begonia soli-mutata (چکیده)
8 - بهینه سازی شرایط انتقال ژن gus به Begonia rex (چکیده)
9 - بهینه سازی ریزازدیادی بگونیا (چکیده)
10 - مقایسه اثر بازدارندگی مخمر Candida membranifuciens علیه گونه های فوزاریم بیماریزا در غلات (چکیده)
11 - ارزیابی ارتباط بین نوع ساختارهای آلوده کننده قارچی و بیماریزایی آنها در برهمکنش گروه های مختلف تاکسونومیکی رایزوکتونیا و گیاه گوجه فرنگی (چکیده)
12 - مقایسه ی میزان فعالیت آنزیم های پکتیناز و سلولاز تولید شده توسط گروه های دو هسته ای و چندهسته ای قارچ رایزوکتونیا (چکیده)
13 - تاثیر قارچ نکروتروف رایزوکتونیا بر تولید پراکسید هیدروژن در سلولهای گیاه گوجه فرنگی (چکیده)
14 - ارزیابی میزان فعالیت آنزیم های پکتیناز و سلولاز ترشح شده توسط گروه های مختلف آناستوموزی Rhizoctonia solani (چکیده)
15 - بررسی رسوب کالوز درگیاه گوجه فرنگی در برهمکنش با گروههای مختلف تاکسونومیکی رایزوکتونیا (چکیده)
16 - بررسی رابطه میان سبک های فرزند پروری و کمال گرایی در دانشجویان (چکیده)
17 - مقایسه‌ی اثربخشی روان‌درمانی گروهی مبتنی بر نظریه‌ی انتخاب و درمان انگیزشی نظام‌مند در افزایش رضایت زناشویی (چکیده)