بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: GHolam Reza Ebrahimi


موارد یافت شده: 84

1 - Hot compressive deformation behavior of Ti-8Al-1Mo-1V titanium alloy at elevated temperatures: Focus on flow behavior, constitutive modeling, and processing maps (چکیده)
2 - بررسی رفتار تغییرشکل گرم فولاد دو فازی ۲۳۰۴ (چکیده)
3 - Microstructure evolution, hot deformation behaviour and processing map of Inconel X-750 superalloy in sub-solvus and super-solvus temperature ranges (چکیده)
4 - Punching shear failure behavior of fine-grained ZK60 Mg alloy processed by a novel forward shear normal extrusion process at room and elevated temperatures (چکیده)
5 - بررسی رفتار تغییر شکل کششی گرم و مشخصه های شکست فولاد زنگ نزن 410 تولید شده به روش فورج شعاعی (چکیده)
6 - بررسی رفتار تغییرشکل گرم و تحولات ریزساختاری در آلیاژ نزدیک آلفا Ti-8Al-1Mo-1V (چکیده)
7 - بررسی مکانیزم‌های کروی شدن فاز آلفا در طول عملیات حرارتی آلیاژ Ti-811 (چکیده)
8 - تاثیرتغییر شکل غیر هم دما بر ریزساختار و استحاله فاز آلیاژ Ti-6Al-4V (چکیده)
9 - Mechanical properties and fracture surface of Al-Al2O3 nano/micro-composites produced by accumulative roll bonding (چکیده)
10 - Research on hot deformation behavior and constitutive model to predict flow stress of an annealed FeCrCuNi2Mn2 high-entropy alloy (چکیده)
11 - بررسی ریزساختار و سختی فولاد زنگ‌نزن 409 پس از انجام فرآیند فشار در کانال زاویه‌دار همسان (چکیده)
12 - Quantitative kinetic analysis of γ′ precipitate evolution in a Co–Al–W superalloy during aging heat treatment (چکیده)
13 - Accumulative extrusion bonding of Mg-Mn-Ca/FA+GNP hybrid biocomposite: On microstructure evaluation, mechanical and corrosion properties (چکیده)
14 - Dynamic recrystallization behavior of the equiatomic FeCoCrNi high-entropy alloy during high temperature deformation (چکیده)
15 - Effect of hybrid carbonaceous reinforcement on structure, mechanical and wear properties of spark plasma sintered CrCoFeMnNi HEA/GNP+CNT composite (چکیده)
16 - Trimodal hierarchical structure in the carbonaceous hybrid (GNPs+CNTs) reinforced CoCrFeMnNi high entropy alloy to promote strength-ductility synergy (چکیده)
17 - بررسی اثر نرخ کرنش بر ریزساختار فولاد AISI D2 در فرآیند شکل‌دهی گرم (چکیده)
18 - بررسی تاثیر بیسموت بر ریزساختار و رفتار خزش فروروندگی آلیاژ منیزیم AZ31 (چکیده)
19 - تاثیر ریز ساختار اولیه بر رفتار کارپذیری فولاد ابزار سرد کار AISI D2 (چکیده)
20 - A study of hot compression behavior of an as-cast FeCrCuNi2Mn2 high-entropy alloy (چکیده)
21 - The influence of new severe plastic deformation on microstructure, mechanical and corrosion properties of Mg-0.8Mn-0.5Ca alloy (چکیده)
22 - Influence of Strain Rate on the Interactions Between Precipitation and Recrystallization during Hot Deformation of Ni-Based Superalloy Nimonic 80A (چکیده)
23 - بررسی فرایند رسوب‌گذاری گاما پرایم تحت تاثیر کرنش در سوپر آلیاژ پایه نیکل Nimonic80A (چکیده)
24 - Hot Deformation Behavior and Development of Constitutive Equations on a Novel γ-γ/ Ni-base Superalloy: AD730 (چکیده)
25 - Influence of eutectic phase precipitation on cracking susceptibility during forging of a martensitic stainless steel for turbine shaft applications (چکیده)
26 - The effects and improvements of GNPs+CNTs on the mechanical properties and microstructure of AZ80 matrix composite (چکیده)
27 - The extraordinary effect of very low content of hybrid carbonaceous reinforcement on the microstructural and mechanical properties of 7075 aluminum alloy (چکیده)
28 - Microstructure refinement, mechanical and biocorrosion properties of Mg–Zn–Ca–Mn alloy improved by a new severe plastic deformation process (چکیده)
29 - تاثیر عنصر بیسموت برتحولات ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژمنیزیم AZ31 حین فرآیند پرس در کانال زاویه دار همسان (چکیده)
30 - Microstructure and mechanical characterizations of graphene nanoplatelets-reinforced Mg–Sr–Ca alloy as a novel composite in structural and biomedical applications (چکیده)
31 - The structure effect of carbonaceous reinforcement on the microstructural characterization and mechanical behavior of AZ80 magnesium alloy (چکیده)
32 - Hot deformation behavior and DRX mechanism in a γ-γ/ cobalt-based superalloy (چکیده)
33 - Synergetic effect of GNPs and MgOs on the mechanical properties of Mg–Sr–Ca alloy (چکیده)
34 - Improving the mechanical properties and biocorrosion resistance of extruded Mg-Zn-Ca-Mn alloy through hot deformation (چکیده)
35 - Flow Stress Modeling in a γ-γ/ Cobalt Base Superalloy by Using the Hyperbolic Sine Equation and ANN Method (چکیده)
36 - Relationship between mechanical properties, microstructure and texture evaluations during hot deformation of AZ63 magnesium alloy (چکیده)
37 - Investigation on the homogenization treatment and element segregation on the microstructure of a γ/γ′-cobalt-based superalloy (چکیده)
38 - Dynamic recrystallization in Monel400 Ni-Cu alloy: Mechanism and role of twinning (چکیده)
39 - Effect of graphene nanoplatelets content on the microstructural and mechanical properties of AZ80 magnesium alloy (چکیده)
40 - Genetic prediction of cement mortar mechanical properties with different cement strength class after freezing and thawing cycles (چکیده)
41 - High mechanical efficiency, microstructure evaluation and texture of rheo-casted and extruded AZ80-Ca alloy reinforced with processed Al2O3/GNPs hybrid reinforcement (چکیده)
42 - تاثیر زمان نگهداری و قطر شانه ابزار بر استحکام و رفتار شکست فرآیند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطه‌ای زائده‌ای آلیاژآلومینیوم 2024 (چکیده)
43 - Modeling of hot deformation behavior and prediction of flow stress in a magnesium alloy using constitutive equation and artificial neural network (ANN) model (چکیده)
44 - مطالعه تجربی رفتار خزشی کامپوزیت Al2024/SiC تولید شده به روش اتصال نورد تجمعی (چکیده)
45 - Development of processing map for InX-750 superalloy using hyperbolic sinus equation and ANN model (چکیده)
46 - Effect of Micro‐Alloy Elements on Dynamic Recrystallization Behavior of a High‐Manganese Steel (چکیده)
47 - Microstructure, mechanical properties and failure behaviour of protrusion friction stir spot welded 2024 aluminium alloy sheets (چکیده)
48 - بررسی و مقایسه‌ی خواص مکانیکی و ریزساختار کامپوزیت Al/CNT و کامپوزیت هیبریدی Al/CNT/Al2O3 تولید شده توسط فرایند نورد اتصال انباشتی ترکیبی (چکیده)
49 - Microstructural evolution of a superaustenitic stainless steel during a two-step deformation process (چکیده)
50 - Modeling the viscoplastic behavior and grain size in a hot worked Nb-bearing high-Mn steel (چکیده)
51 - Twin-assisted precipitation during hot compression of an Mg-Gd-Zn-Zr magnesium alloy (چکیده)
52 - Kinetics and critical conditions for initiation of dynamic recrystallization during hot compression deformation of AISI 321 austenitic stainless steel (چکیده)
53 - Evaluation of the Kinetics of Dynamic Recovery in AISI 321 Austenitic Stainless Steel Using Hot Flow Curves (چکیده)
54 - Formation of precipitates in parallel arrays on LPSO structures during hot deformation of GZ41K magnesium alloy (چکیده)
55 - Optimizing and investigating influence of manufacturing techniques on the microstructure and mechanical properties of AZ80-0.5Ca-1.5Al2O3 nanocomposite (چکیده)
56 - Processing map and microstructure evaluation of AA6061/Al 2 O 3 nanocomposite at different temperatures (چکیده)
57 - خواص مکانیکی و ریزساختاری نانو کامپوزیت هیبریدی Al/CNT-Al2O3 تولید شده توسط فرآیند اتصال نورد انباشتی (چکیده)
58 - بررسی نقش دوقلویی‌ها بر تغییرات بافت آلیاژ منیزیم AZ63 حین کار گرم (چکیده)
59 - Optimum selection of A356/Al2O3 nano/microcomposites fabricated with different conditions based on mathematical method (چکیده)
60 - Flow curves, dynamic recrystallization and precipitation in a medium carbon low alloy steel (چکیده)
61 - Microstructure evaluations and mechanical properties of rheo-cast AZ80/Ca/Al 2 O 3 nanocomposite after extrusion process (چکیده)
62 - Achieving extraordinary combination of strength and elongation of AZ80-0.5Ca alloy (چکیده)
63 - Mechanical and microstructure properties of deformed Al–Al2O3 nanocomposite at elevated temperature (چکیده)
64 - Effect of precipitation on the warm deformation behavior of AA2024 alloy (چکیده)
65 - Deformation behavior and processing maps of Mg-Zn-Y alloy containing I phase at elevated temperatures (چکیده)
66 - High mechanical performance of similar Al joints produced by a novel spot friction welding technique (چکیده)
67 - Effect of Boron on the Microstructure Evolution and Dynamic Recrystallization Kinetics of ALLVAC718Plus Superalloy (چکیده)
68 - Effect of SiC particles on hot deformation behavior of closed-cell Al/SiCp composite foams (چکیده)
69 - بررسی خواص مکانیکی ، خوردگی و ریزساختار نانو بیو کامپوزیت هیبریدی Mg/2 FA/0.3 GNPs(Wt%) تولید شده توسط ریخته گری دو مرحله ی همزن مکانیکی و باز ذوب تحت فشار آرگون (چکیده)
70 - بررسی رفتار کارگرم در آلیاژ Mg-7.1Gd-2.8Y-1.3Nd-0.4Zn(wt%) با استفاده از رابطه سینوس هایپربولیک و نقشه‌های فرآیندی (چکیده)
71 - Study on hot deformation behavior of AISI 414 martensitic stainless steel using 3D processing map (چکیده)
72 - بررسی تاثیر فرآیند عملیات حرارتی چند مرحله ای بر ریز ساختار و استحاله فازی کامپوزیت تیتانیم Ti-48Al-2Cr-2Nb (چکیده)
73 - A novel single pass severe plastic deformation method using combination of planar twist extrusion and conventional extrusion (چکیده)
74 - The influence of cold plastic deformation on passivity of Ti-6Al-4V alloy studied by electrochemical and local probing techniques (چکیده)
75 - The effect of homogenization on microstructure and hot ductility behaviour of AZ91 magnesium alloy (چکیده)
76 - A comparative H2S corrosion study of 304L and 316L stainless steels in acidic media (چکیده)
77 - Strain-dependent constitutive modelling of AZ80 magnesium alloy containing 0.5 wt% rare earth elements and evaluation of its validation using finite element method (چکیده)
78 - Effects of hot rolling and inter-stage annealing on the microstructure and texture evolution in a partially homogenized AZ91 magnesium alloy (چکیده)
79 - Microstructural Evolution in Partially Homogenized AZ91 Alloy during Hot Rolling and Interpass Annealing (چکیده)
80 - Dynamic recrystallization and precipitation in low carbon low alloy steel 26NiCrMoV 14-5 (چکیده)
81 - Dynamic Recrystallization Behavior of 13%Cr Martensitic Stainless Steel under Hot Working Condition (چکیده)
82 - بررسی تاثیر تغییر شکل کرم بر ریز ساختار آلیاژ منیزیم AZ91 (چکیده)
83 - Hot deformation and processing maps of K310 cold work tool steel (چکیده)
84 - Effects of lubricant and temperature on friction coefficient during hot forging of Nimonic 115 superalloy (چکیده)