بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Heydar Toossian Shandiz


موارد یافت شده: 43

1 - کنترل موقعیت کشتی مبتنی بر روش کنترل دینامیک معکوس با شبکه عصبی برخط (چکیده)
2 - طراحی سیستم کنترل دینامیک معکوس برای کنترل موقعیت کشتی مبتنی بر شبکه عصبی (چکیده)
3 - Automatic oscillations detection and classification of control loop using generalized machine learning algorithms (چکیده)
4 - Nonlinear Sliding Mode Block Control of Fractional-order Systems (چکیده)
5 - شناسائی پارامترهای مدل غیرخطی موقعیت عملگر سروونیوماتیکی با روش کمترین مربعات غیرخطی (چکیده)
6 - Kernel least mean square algorithm in control of nonlinear systems (چکیده)
7 - تشخیص چند هدف سیگنال های سونار غیرفعال با استفاده از صافی موجکی (چکیده)
8 - Blood glucose regulation in type 1 diabetic patients using backstepping sliding mode control (چکیده)
9 - Robot identification using fractional subspace method (چکیده)
10 - Auxiliary Sequential Importance Resampling Particle Filter (ASIR PF) Based on Particle Swarm Optimization for Nonlinear System StateEstimation (چکیده)
11 - Adaptive Control for Nonlinear Singular Systems (چکیده)
12 - Three-Phase to Two-Phase Matrix Convertor with Reduced Switches (چکیده)
13 - Robust Dynamic State Estimation of Power System Using Imperialist Competitive Algorithm (چکیده)
14 - Reward and Penalty Model for the Lighting of Public Thoroughfares Contracts: An Empirical Study in a Distribution Company (چکیده)
15 - An LMI approach to Mixed H_∞/H_- fault detection observer design for linear fractional-order systems (چکیده)
16 - ارزیابی کارایی و محک زنی مناطق در یکی از شرکت های توزیع برق با استفاده از مدل مدیریت دارایی‌های روشنایی معابر (چکیده)
17 - Stiction detection in control valves using a support vector machine with a generalized statistical variable (چکیده)
18 - Adaptive feedback control for linear singular systems (چکیده)
19 - Robust state estimation in power systems using pre-filtering measurement data (چکیده)
20 - Forecast aided measurements data synchronisation in robust power system state estimation (چکیده)
21 - طراحی کنترل فیدبک حالت قابل تنظیم برای سیستم های سینگولار چند متغیره با کاربرد در کنترل ربات تحت قید (چکیده)
22 - Discrete-time Terminal Sliding Mode Control of Chaotic Lorenz System (چکیده)
23 - Discrete‐time based sliding‐mode control of robot manipulators (چکیده)
24 - Decentralised sliding mode control of RL-derivative based fractional-order large-scale nonlinear systems (چکیده)
25 - Robust fractional-order control of PMSG-based WECS (چکیده)
26 - Nonlinear fractional‐order power system stabilizer for multi‐machine power systems based on sliding mode technique (چکیده)
27 - Decentralized sliding mode control of fractional-order large-scale nonlinear systems (چکیده)
28 - Robust Block Control of Fractional-order Systems via Nonlinear Sliding Mode Techniques (چکیده)
29 - Backstepping time-scale separation in control of a class of nonlinear systems with uncertainty (چکیده)
30 - Adaptive backstepping control of nonlinear systems based on singular perturbation theory (چکیده)
31 - Output Feedback Control of Pure Feedback Systems (چکیده)
32 - Adaptive control of pure-feedback systems in the presence of parametric uncertainties (چکیده)
33 - Time scale separation in control of a single-link flexible-joint robot manipulator (چکیده)
34 - Fractional Order Glucose Insulin System Using Fractional Back-Stepping Sliding Mode Control (چکیده)
35 - Simultaneous Fault Detection and Control Design for Linear Fractional-Order Systems (چکیده)
36 - Design of Nonlinear Conformable Fractional-Order Sliding Mode Controller for a Class of Nonlinear Systems (چکیده)
37 - Simultaneous fault detection and control design for robots with linear fractional-order model (چکیده)
38 - Using Conformable Fractional Order Operators in the Design of Sliding Mode Controller (چکیده)
39 - Design of Fractional Order Sliding Mode Controller for a class of nonlinear systems (چکیده)
40 - Conformable Fractional Order Sliding Mode Control for a Class of Fractional Order Chaotic Systems (چکیده)
41 - Design of Fractional Order Sliding Mode Controller for Chaos Suppression of Atomic Force Microscope System (چکیده)
42 - Parameterization via Time-Scale Separation Adaptive Control oF Pure-Feedback Systems with Nonlinear (چکیده)
43 - Fractional Modeling and Analysis of Buck Converter in CCM Mode P (چکیده)