بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: MEHDI KARIMI


موارد یافت شده: 19

1 - مطالعه و شبیه‌سازی تولید از یک مخزن نفتی طی سناریو‎های مختلف تولید با استفاده از نرم‌افزار اکلیپس300 (چکیده)
2 - Combination of population balance equation and multi‐layer capacitor theory for modelling of an industrial Dual Polarity® electrostatic treater (چکیده)
3 - Development of the crystallinity model and investigation of the effective factors on the crystallinity of zeolite Y using the response surface method (چکیده)
4 - Investigating the Mean Residence Time in a Two-Phase Oil-Water Separator Using Volume of Fluid Multiphase Theory in Computational Fluid Dynamics Simulation (چکیده)
5 - Modeling of an industrial mixing valve and electrostatic coalescer for crude oil dehydration and desalination (چکیده)
6 - شبیه‌سازی CFD جداکننده دوفازی آب و نفت و بررسی کاهش محدوده محاسباتی آن با استفاده از خط تقارن هندسه جداکننده (چکیده)
7 - بررسی دینامیکی پایداری کمپرسور C-2102 پتروشیمی خراسان در شرایط کنترل اتناب از هش‌ناگهانی (چکیده)
8 - Quantitative risk assessment and risk reduction of integrated acid gas enrichment and amine regeneration process using Aspen Plus dynamic simulation (چکیده)
9 - The Future Impact of Carbon Tax on Electricity Flow between Great Britain and Its Neighbors until 2030 (چکیده)
10 - تعیین محدوده‌ی بهینه‌ی ترکیب ژل اولیه برای سنتز زئولیت Y (چکیده)
11 - ارزیابی ریسک کمی واحد تغلیظ و احیا گاز اسیدی با استفاده از شبیهسازی دینامیک در اسپن پلاس (چکیده)
12 - مقایسه عملیاتی عملکرد بسترهای ثابت و سیال در فرایند بازیابی آمین مستعمل توسط رزین تبادل یونی (چکیده)
13 - تعیین حلال بهینه واحدهای تصفیه گاز به کمک شبیه سازی به منظور غنی سازی گاز اسیدی (چکیده)
14 - Sustainable Dimethyl Carbonate Production from Ethylene Oxide and Methanol (چکیده)
15 - استفاده از مفاهیم پایه ای مکانیک سیالات برای حل چند مسئله کاربردی در صنایع نفت و گاز: الگویی برای مهندسان شیمی و نفت (چکیده)
16 - Self-Optimizing and Control Structure Design for a CO2 Capturing Plant (چکیده)
17 - Optimization of a novel improver gel formulation for Barbari flat bread using response surface methodology (چکیده)
18 - Response Surface Optimization of Barbari Bread-Making Process Variables: Interrelationship of Texture, Image and Organoleptic Characteristics; Using Image Analysis for Quality and Shelf Life Prediction (چکیده)
19 - Bread-Making Process Optimization: Staling Kinetics, Relationship of Batter Rheology, Shelf Life, Quality and Sensory Characteristics of Barbari Bread (چکیده)