بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: MOJTABA SHAFIEI


موارد یافت شده: 19

1 - Sustainability assessment of water management at river basin level: Concept, methodology and application (چکیده)
2 - A perceptual socio-hydrological model of co-evolutionary coupled human–water system based on historical analysis, Mashhad basin, Iran (چکیده)
3 - تحلیل حساسیت جامع پارامترهای گیاهی مدل WOFOST برای گیاهان ذرت و گندم در شبیه‌سازی عملکرد محصول (چکیده)
4 - Promoting Water and Climate Education through the Trans-African Hydro-Meteorological Observatory (چکیده)
5 - A constraint-based search algorithm for parameter identification of environmental models (چکیده)
6 - تحلیل عدم قطعیت در برآورد مؤلفه های بیلان آب در دو مزرعه فاریاب در منطقه خشک (چکیده)
7 - واسنجی و تحلیل عدم قطعیت مدل SWAP با استفاده از روش GLUE (چکیده)
8 - Assessment of rain-gauge networks using a probabilistic GIS based approach (چکیده)
9 - Uncertainty assessment of the agro-hydrological SWAP model application at field scale: A case study in a dry region (چکیده)
10 - ارزیابی و بهینه یابی شبکه ایستگاه های باران سنجی بر مبنای روش کریجینگ احتمالاتی (مطالعه موردی حوضه گرگان رود) (چکیده)
11 - واسنجی و تحلیل عدم‌ قطعیت یک مدل نیمه‌ توزیعی در یک منطقه ‌نیمه‌ خشک (چکیده)
12 - Stochastic forecasting of agricultural drought based on Palmer Drought Severity Index (PDSI) (چکیده)
13 - SWAT model application through uncertainty assessment in a semi - arid watershed, Iran (چکیده)
14 - واسنجی و تحلیل عدم قطعیت یک مدل نیمه توزیعی در یک منطقه نیمه خشک، مطالعه موردی حوضه آبریز نیشابور (چکیده)
15 - شبیه‌سازی تصادفی شدت خشکسالی براساس شاخص پالمر (چکیده)
16 - مدل سازی سری زمانی شدت خشکسالی براساس شاخص پالمر (چکیده)
17 - مدل سازی هیدرولوژی حوزه آبریز با استفاده از ArcSWAT (چکیده)
18 - بررسی تغییرات مکانی حداکثر بارش محتمل 24 ساعته در حوضه آبریز قره قوم (چکیده)
19 - بررسی آماری حداکثر بارش محتمل 24 ساعته براساس تصحیح ضریب فراونی هرشفیلد (چکیده)