بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Maryam Tajbakhshian


موارد یافت شده: 11

1 - تعیین مناسب‌ترین روش برآورد نسبت تحویل رسوب در حوضه آبریز سد شیرین دره (چکیده)
2 - نقش جنس سازندهای زمین‌شناسی بر کیفیت آب‌های سطحی و زیرزمینی حوضه آبریز سد شیرین دره (چکیده)
3 - تعیین مهم‌ترین عوامل موثر بر تولید و انتقال رسوبات آبی معلق با استفاده از آزمون گاما و تزیه به مولفه‌های اصلی (چکیده)
4 - بررسی روند تغییرات زمانی شاخص‌های کیفی آب آبیاری در رودخانه شیرین دره، شمال شرق ایران (چکیده)
5 - برآورد جریان زیست محیطی رودخانه شیرین دره با استفاده از روش‌های هیدرولوژیکی (چکیده)
6 - Estimation of sediment load and erosion of different geological units: A case study from a basin of north-eastern Iran (چکیده)
7 - مطالعه خورندگی و رسوبگذاری منابع آب و پساب پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد (چکیده)
8 - بررسی شکل‌های مختلف گوگرد در خاک اطراف پالایشگاه گاز و ارتباط آن با سایر ویژگی‌های خاک، مثالی از شمال شرق ایران (چکیده)
9 - ارزیابی کیفی پساب های حاصل از پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد و منابع آب مجاور آن جهت مصارف کشاورزی (چکیده)
10 - بررسی تأثیر عوامل محیطی و گوگرد بازیافتی از پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد بر کیفیت خاک های کشاورزی (چکیده)
11 - بررسی هیدروژئوشیمیایی آب مناطق مجاور پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد با استفاده از نمودارهای ترکیبی، نمایه های اشباع و نسبت های یونی (چکیده)