بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mitra Rahmati


موارد یافت شده: 14

1 - Assessing the effects of water stress on peach fruit quality and size using the QualiTree model (چکیده)
2 - Peach Water Relations, Gas Exchange, Growth and Shoot Mortality under Water Deficit in Semi-Arid Weather Conditions (چکیده)
3 - Enhancing the ability of QualiTree to study the effect of water availability on the fruit-tree development and growth (چکیده)
4 - اثر تنش کم آبی بر رشد درخت هلو در شرایط مدیریتی باغ تجاری (چکیده)
5 - Water scarcity conditions affect peach fruit size and polyphenol contents more severely than other fruit quality traits (چکیده)
6 - بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و فعالیت آنتی اکسیدانی میوه برخی از ارقام تجاری ‏هلو (چکیده)
7 - اثر روشهای مختلف خشک کردن بر زمان خشک شدن و برخی مواد مؤثره در دو توده گیاه ترخون (Artemisia dracunculus L.) (چکیده)
8 - اثرات سطوح مختلف نیتروژن و تراکم بوته بر ویژگی های ظاهری، عملکرد، میزان اسانس و درصد کامازولن بابونه (Matricaria recutita L.) اصلاح شده (رقم جرمانیا) (چکیده)
9 - Yield and Oil Constituents of Chamomile (Matricaria chamomillaL.) Flowers Depending on Nitrogen Application, Plant Density and Climate Conditions (چکیده)
10 - آنالیز کمی رشد و تولید دو رقم محلی و تجاری تربچه در واکنش به تراکم کاشت (چکیده)
11 - The Effects of N-Fertilization and Foliar Application of Complete Fertilizer on the Morphological Characteristics, Flower Yield, Essential Oil and Chamazulene Content of Chamomile (Chamomila recutita “Goral”) (چکیده)
12 - بررسی تاثیر سطوح مختلف تراکم بوته و نیتروژن بر صفات مورفولوژیک، عملکرد ، میزان اسانس و درصد کامازولن گیاه دارویی بابونه رقم بودگلد (چکیده)
13 - بررسی تأثیر روشهای مختلف خشک کردن بر سرعت کاهش وزن، میزان اسانس و درصد کامازولن گیاه دارویی بابونه (Matricaria recutita L.) (چکیده)
14 - The effects of different level of nitrogen and plant density on flower yield and essential oils content of two improved chamomile-Matricariachamomilla (چکیده)