بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mohammad Ebrahim Feyz


موارد یافت شده: 17

1 - Effect of recess length on the flame parameters and combustion performance of a low swirl burner (چکیده)
2 - Parametric assessment of a low-swirl burner using the exergy analysis (چکیده)
3 - Effect of a new wet soot absorber on soot removal of a diesel engine (چکیده)
4 - Exergetic performance of a cylindrical methane-air microcombustor under various inlet conditions (چکیده)
5 - Effects of altitude on the soot emission and fuel consumption of a light-duty diesel engine (چکیده)
6 - بررسی آزمایشگاهی تأثیر دمای مخلوط بازگردانی دود و هوای محیط بر بازده قانون دوم گرماپویایی در موتورهای دیزل سبک (چکیده)
7 - Experimental Investigation on Flame Radiation Enhancement of Methane Burners Using Pre-Heated Inlet Fuel (چکیده)
8 - بررسی آزمایشگاهی کاهش آلودگی دود سیاه موتور دیزلOM 314 تنفس طبیعی توسط جاذب مرطوب (چکیده)
9 - بررسی آزمایشگاهی اثر کاهش فشار در مانیفولد دود با استفاده از فرایند بازگشت دودبر جرم باقیمانده سیلندر (چکیده)
10 - Experimental Study of Natural Gas Fuel Temperature Influence on Radiation Enhancement and Emission (چکیده)
11 - Experimental investigation of the Exhaust Gas Recirculation effects on irreversibility and Brake Specific Fuel Consumption of indirect injection diesel engines (چکیده)
12 - بررسی آزمایشگاهی اثر بازخورانی اگزوز بر کارآیی موتورهای دیزل سبک (چکیده)
13 - بررسی آزمایشگاهی تاثیر دمای سیال EGR بر راندمان قانون دوم ترمودینامیک در موتورهای دیزل سبک (چکیده)
14 - Effect of Exhaust Gas Recirculation (EGR) on Exhaust Performance (چکیده)
15 - Effect of Using EGR on In-Cylinder Irreversibility of an IDI Diesel Engine (چکیده)
16 - بررسی آزمایشگاهی تاثیر برگشت گازهای اگزوز بر راندمان قانون دوم ترمودینامیک در موتورهای دیزل سبک (چکیده)
17 - بررسی آزمایشگاهی اثر کاهش فشار در مانیفولد دود با استفاده از فرایند بازگشت دودبر جرم باقیمانده سیلندر (چکیده)