بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mohammad Hassan Farshidi


موارد یافت شده: 27

1 - تحولات بافت بلوری لوله های فولاد زنگ نزن فریتی 409 در اثر تغییر شکل شدید مومسان و آنیل بعد از آن (چکیده)
2 - بررسی تاثیر عملیات حرارتی بر ریزساختار و سختی فولاد ساده کم کربن تحت فرآیند روزنرانی در کانال همسان زاویه دار (چکیده)
3 - بررسی تأثیر فرآیند فشردن در کانال زاویه دار موازی (ECAP) بر خوردگی آلیاژ آلومینیوم 5052 (چکیده)
4 - Equal channel angular pressing of spheroidal graphite cast iron (چکیده)
5 - اثر فرایند پرس کاری در کانال زوایه دار همسان -ECAP- بر تغییرات ریز ساختاری و سختی فولاد زنگ نزن 316L (چکیده)
6 - بررسی اثر مسیر فرایند فشار در کانال زاویه دار همسان -ECAP- بر خواص فولاد زنگ نزن 316L (چکیده)
7 - Texture evolution of a dilute aluminum alloy subjected to tube channel pressing (چکیده)
8 - Formation of Micro Shear Bands During Severe Plastic Deformation of BCC Alloys (چکیده)
9 - Microstructure evolution of a recycled Al–Fe–Si–Cu alloy processed by tube channel pressing (چکیده)
10 - Improving Hydro-formability of a Ferritic Stainless Steel Tube Through Severe Plastic Deformation (چکیده)
11 - اثر عملیات حرارتی اولیه بر کارپذیری و تغییرات سختی آلومینیوم 7005 حین نورد (چکیده)
12 - اثر فرآیند پرسکاری در کانالهای هم مقطع زاویه دار (ECAP) بر تغییرات ریزساختاری چدن نشکن (چکیده)
13 - Optimization of Die Geometry for Tube Channel Pressing (چکیده)
14 - Improving hydro - formability of stainless steel tubes by tube channel pressing (چکیده)
15 - Investigation of mechanical properties of gradient WC-Co nano hardmetal fabricated by spark plasma sintering method مطالعه‌ی خواص مکانیکی نانو‌سخت‌فلز‌های گرادیانی WC-Co ساخته شده به روش تف‌جوشی پلاسمای جرقه‌ای (چکیده)
16 - The effect of sintering temperature and nano tungsten carbide content on the physical and microstructural properties of gradient WC-Co nano hardmetalتاثیر دمای تف‌جوشی و میزان ذرات نانوکاربید تنگستن روی خواص فیزیکی و مشخصات ریزساختاری نانوسخت‌فلز گرادیانی WC-Co (چکیده)
17 - Calibration of a Stress-Triaxiality Based Fracture Criterion for a Recycled Aluminum Alloy (چکیده)
18 - New Geometry for TCP: Severe Plastic Deformation of Tubes (چکیده)
19 - Microstructure and mechanical properties of an Al–Mg–Si tube processed by severe plastic deformation and subsequent annealing (چکیده)
20 - Effect of aging treatment on the crushing behavior of aluminum 6061 alloy tube (چکیده)
21 - The effects of die geometry in tube channel pressing: Severe plastic deformation (چکیده)
22 - ایجاد ساختار فوق ریزدانه-نانومتری در فرآیند فشار در کانال لوله ای (چکیده)
23 - Capability of tube channel pressing as a novel severe plastic deformation process (چکیده)
24 - Microstructural evolution of aluminum 6061 alloy through tube channel pressing (چکیده)
25 - On the natural aging behavior of Aluminum 6061 alloy after severe plastic deformation (چکیده)
26 - Severe plastic deformation of 6061 aluminum alloy tube with pre and post heat treatments (چکیده)
27 - Deformation Behavior of 6061 Aluminum Alloy Through Tube Channel Pressing: Severe Plastic Deformation (چکیده)