بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mohammad Hassan Farshidi


موارد یافت شده: 42

1 - Effect of pre-rolling aging treatment on evolutions of the microstructure and the texture of aluminium alloy 7005 subjected to heavy cold rolling (چکیده)
2 - بررسی مکانیزم‌های کروی شدن فاز آلفا در طول عملیات حرارتی آلیاژ Ti-811 (چکیده)
3 - تأثیر عملیات اصطکاکی اغتشاشی بر ریزساختار و مقاومت به خوردگی تیتانیوم خالص تجاری (چکیده)
4 - بررسی ریزساختار و سختی فولاد زنگ‌نزن 409 پس از انجام فرآیند فشار در کانال زاویه‌دار همسان (چکیده)
5 - Grain refinement, texture evolutions, and strengthening of a recycled aluminium alloy subjected to tube channel pressing (چکیده)
6 - Recrystallization Kinetics of the ECAP processed stainless steel 316L (چکیده)
7 - اثر دمای آنیل میان بحرانی فولاد دوفازی SAPH440 بر رفتار کششی آن (چکیده)
8 -  تاثیر فرایند نورد زاویه ای در کانال همسان بر مقاومت به خوردگی تیتانیوم خالص تجاری (چکیده)
9 - Manufacturing of high strength thin-walled aluminum 6063 tubes through severe plastic deformation combined with peak-aging treatment (چکیده)
10 - Recrystallization Kinetics of the Severely Strained Commercially Pure Copper During Annealing at Half of its Melting Point (چکیده)
11 - امکان سنجی ایجاد آلیاژ آنتروپی متوسط با استفاده از فرآیند اصطکاکی اغتشاشی (چکیده)
12 - Strengthening of aluminium alloy 7005 through imposition of severe plastic deformation supplemented by different ageing treatments (چکیده)
13 - Microstructure Evolution of the Stainless Steel 316L Subjected to Different Routes of Equal Channel Angular Pressing (چکیده)
14 - بررسی اثر زمان پیرسختی در عملیات حرارتی T8 بر رفتار خوردگی آلیاژ آلومینیوم 6061 در محیط 0.25 مولار NaCl (چکیده)
15 - تاثیر عنصر بیسموت برتحولات ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژمنیزیم AZ31 حین فرآیند پرس در کانال زاویه دار همسان (چکیده)
16 - تحولات بافت بلوری لوله های فولاد زنگ نزن فریتی 409 در اثر تغییر شکل شدید مومسان و آنیل بعد از آن (چکیده)
17 - بررسی تاثیر عملیات حرارتی بر ریزساختار و سختی فولاد ساده کم کربن تحت فرآیند روزنرانی در کانال همسان زاویه دار (چکیده)
18 - بررسی تأثیر فرآیند فشردن در کانال زاویه دار موازی (ECAP) بر خوردگی آلیاژ آلومینیوم 5052 (چکیده)
19 - Equal channel angular pressing of spheroidal graphite cast iron (چکیده)
20 - اثر فرایند پرس کاری در کانال زوایه دار همسان -ECAP- بر تغییرات ریز ساختاری و سختی فولاد زنگ نزن 316L (چکیده)
21 - بررسی اثر مسیر فرایند فشار در کانال زاویه دار همسان -ECAP- بر خواص فولاد زنگ نزن 316L (چکیده)
22 - Texture evolution of a dilute aluminum alloy subjected to tube channel pressing (چکیده)
23 - Formation of Micro Shear Bands During Severe Plastic Deformation of BCC Alloys (چکیده)
24 - Microstructure evolution of a recycled Al–Fe–Si–Cu alloy processed by tube channel pressing (چکیده)
25 - Improving Hydro-formability of a Ferritic Stainless Steel Tube Through Severe Plastic Deformation (چکیده)
26 - اثر عملیات حرارتی اولیه بر کارپذیری و تغییرات سختی آلومینیوم 7005 حین نورد (چکیده)
27 - اثر فرآیند پرسکاری در کانالهای هم مقطع زاویه دار (ECAP) بر تغییرات ریزساختاری چدن نشکن (چکیده)
28 - Optimization of Die Geometry for Tube Channel Pressing (چکیده)
29 - Improving hydro - formability of stainless steel tubes by tube channel pressing (چکیده)
30 - Investigation of mechanical properties of gradient WC-Co nano hardmetal fabricated by spark plasma sintering method مطالعه‌ی خواص مکانیکی نانو‌سخت‌فلز‌های گرادیانی WC-Co ساخته شده به روش تف‌جوشی پلاسمای جرقه‌ای (چکیده)
31 - The effect of sintering temperature and nano tungsten carbide content on the physical and microstructural properties of gradient WC-Co nano hardmetalتاثیر دمای تف‌جوشی و میزان ذرات نانوکاربید تنگستن روی خواص فیزیکی و مشخصات ریزساختاری نانوسخت‌فلز گرادیانی WC-Co (چکیده)
32 - Calibration of a Stress-Triaxiality Based Fracture Criterion for a Recycled Aluminum Alloy (چکیده)
33 - New Geometry for TCP: Severe Plastic Deformation of Tubes (چکیده)
34 - Microstructure and mechanical properties of an Al–Mg–Si tube processed by severe plastic deformation and subsequent annealing (چکیده)
35 - Effect of aging treatment on the crushing behavior of aluminum 6061 alloy tube (چکیده)
36 - The effects of die geometry in tube channel pressing: Severe plastic deformation (چکیده)
37 - ایجاد ساختار فوق ریزدانه-نانومتری در فرآیند فشار در کانال لوله ای (چکیده)
38 - Capability of tube channel pressing as a novel severe plastic deformation process (چکیده)
39 - Microstructural evolution of aluminum 6061 alloy through tube channel pressing (چکیده)
40 - On the natural aging behavior of Aluminum 6061 alloy after severe plastic deformation (چکیده)
41 - Severe plastic deformation of 6061 aluminum alloy tube with pre and post heat treatments (چکیده)
42 - Deformation Behavior of 6061 Aluminum Alloy Through Tube Channel Pressing: Severe Plastic Deformation (چکیده)