بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Reza Khajavi


موارد یافت شده: 27

1 - تحلیل مبتنی بر نگاشت ساختار فکری دانش زلزله‌شناسی در دو حوزه مواد و انرژی طی سال‌های 2010 تا 2020 (چکیده)
2 - Utilization of neural network in seismic refraction data processing (چکیده)
3 - A fuzzy classifier for evaluation of research topics by using keyword co-occurrence network and sponsors information (چکیده)
4 - طراحی فراماده زیرسطحی هت میراسازی مو برشی لرزه‌ای (چکیده)
5 - بررسی ارتباط بین مؤلفه‌های تنش کشندی و رویدادهای لرزه‌ ای در حریم گسل مشا (چکیده)
6 - Mineral Texture Identification Using Local Binary Patterns Equipped with a Classification and Recognition Updating System (CARUS) (چکیده)
7 - Identification and Evaluation of Main Research Themes for Earthquake Studies in Material and Energy Fields by Science Maps and Scientometric Methods (چکیده)
8 - برپاسازی نقشه واژگان کاربردی علوم زلزله در دو حوزه مواد و انرژی و شناسایی روندهای پژوهشی آنها (چکیده)
9 - Travel time computations using a compact eikonal equation for vertical transverse isotropic media (چکیده)
10 - بررسی امکان پذیری برداشت و ذخیره انرژی زمین لرزه (چکیده)
11 - بررسی کیفیت داده های ثبت شده با شتاب سنج گوشی های هوشمند برای مطالعات مهندسی زلزله (چکیده)
12 - تضعیف نوفه زمین غلت در حوزه زمان- فرکانس (چکیده)
13 - معادله آیکونال جدید برای انتشار موج همسانگرد جانبی (چکیده)
14 - A New Stable Eikonal Equation for Vertical Transversely Isotropic Wave Propagation (چکیده)
15 - Automatic mineral identification using color tracking (چکیده)
16 - MPI- and CUDA- implementations of modal finite difference method for P-SV wave propagation modeling (چکیده)
17 - A novel stiffness/flexibility-based method for Euler–Bernoulli/Timoshenko beams with multiple discontinuities and singularities (چکیده)
18 - Nonlinear inelastic static analysis of frames with numerically generated tangent stiffness matrices (چکیده)
19 - Automated mineral identification algorithm using optical properties of crystals (چکیده)
20 - Quantum mechanics used for modeling macroscopic structural systems: finite-element static analysis of a simple bar by the concepts in quantum mechanics (چکیده)
21 - General templates for n-noded bar elements based on reduced representations and numerical dispersion reduction by optimized finite elements (چکیده)
22 - New Approach for the Construction of Inelastic Stiffness Matrix for Dynamic Analysis (چکیده)
23 - تحلیل غیرخطی استاتیکی قابهای خمشی با بکارگیری فنرهای مجازی (چکیده)
24 - تحلیل بار افزون قاب های دو بعدی با جزء قابی ناکشسان دقیق بر پایه روش سختی (چکیده)
25 - Vibration analysis of plane frames by customized stiffness and diagonal mass matrices (چکیده)
26 - An efficient procedure to find shape functions and stiffness matrices of nonprismatic Euler–Bernoulli and Timoshenko beam elements (چکیده)
27 - قالب جزء محدود پوسته استوانه ای (چکیده)