بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Saeid Kahrobaee


موارد یافت شده: 29

1 - Microstructural Characterization of Quenched AISI D2 Tool Steel Using Magnetic/Electromagnetic Nondestructive Techniques (چکیده)
2 - Assessment of Retained Austenite in AISI D2 Tool Steel Using Magnetic Hysteresis and Barkhausen Noise Parameters (چکیده)
3 - Electromagnetic nondestructive evaluation of tempering processin AISI D2 tool steel (چکیده)
4 - Applications of Impedance Plane and Magnetic Differential Permeability in Microstructural Characterization of AISI D2 Tool Steel (چکیده)
5 - شناسایی غیر مخرب تغییرات ضخامت در فولاد زنگ نزن آستنیتی با استفاده از پروب دیفرانسیلی - پالسی جریان گردابی (چکیده)
6 - Use of Eddy-Current Method for Determining the Thickness of Induction-Hardened Layer in Cast Iron (چکیده)
7 - QUALITY CONTROL OF INTERCRITICALLY ANNEALED DUAL PHASE STEEL PARTS BY BARKHAUSEN SIGNALS NON-DESTRUCTIVE METHOD (چکیده)
8 - Magnetic nondestructive technology for detection of tempered martensite embrittlement (چکیده)
9 - Carburising behaviour of low carbon steel with nanocrystalline surface layer induced by ball milling (چکیده)
10 - On the Relationship of Magnetic Response toMicrostructure in Cast Iron and Steel Parts (چکیده)
11 - تعیین غیرمخرب عمق لایه سخت شده و پروفیل سختی با استفاده از تحلیل پاسخ قطعات به القاء جریان (چکیده)
12 - Surface Characterization of Carburized Steel by Eddy Current (چکیده)
13 - Investigating Eddy Current Response to Microstructural Changes to Determine Case Depth of Induction Hardened Parts (چکیده)
14 - Application of harmonic analysis for determination of hardened depth in surface heat treated parts (چکیده)
15 - Nondestructive characterization of induction hardened cast iron parts (چکیده)
16 - Determination of Tempered Martensite Embrittlement using Eddy Current method (چکیده)
17 - Magnetic NDT Technology for characterization of decarburizing depth (چکیده)
18 - Quantitative measuring of pearlite in carbon steels using electromagnetic sensor (چکیده)
19 - Hardness profile plotting using multi-frequency multi-output sensor (چکیده)
20 - کاربرد روش غیرمخرب جریان گردابی در تعیین عمق لایه کربن زدایی در فولادها (چکیده)
21 - بررسی خواص مغناطیسی فولاد های کربن زدایی شده و تعیین عمق کربن زدایی با روش غیرمخرب (چکیده)
22 - بکار گیری آزمون جریان گردابی در خطوط تولید قطعات صنعتی به منظور تعیین عمق لایه سخت شده به روش غیر مخرب (چکیده)
23 - بهره گیری از فرکانس ها و خروجی های بهینه آزمون جریان گردابی در رسم پروفیل سختی قطعات سخت کاری القائی شده در تولیدات انبوه صنعتی (چکیده)
24 - مشخصه یابی غیر مخرب فولادهای سخت کاری سطحی شده (چکیده)
25 - On the application of Eddy Current non-destructive technique in mass production heat treating (چکیده)
26 - ON THE APPLICATION OF NON-DESTRUCTIVE EDDY CURRENT METHOD FOR QUALITY CONTROL OF HEAT TREATED PARTS (چکیده)
27 - تشخیص قطعات معیوب از لحاظ خواص مکانیکی باکمک تعیین اندازه دانه قطعات فولادی با استفاده از روش غیرمخرب جریان های گردابی (چکیده)
28 - بررسی کاربرد روش غیر مخرب جریان گردابی در جدا سازی صد در صد قطعات با ساختار میکروسکوپی نامناسب در عملیات حرارتی قطعات خودرو (چکیده)
29 - روشی نوین برای افزایش بازدهی عملیات کربندهی (چکیده)