بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Seyed Saied Hosseini Khayat


موارد یافت شده: 37

1 - Design and analysis of an ultra-low-power double-tail latched comparator for biomedical applications (چکیده)
2 - Multi-Receiver Dense Coding in High-Dimensional Hilbert Spaces (چکیده)
3 - Successive Approximation ADC with Redundancy Using Split Capacitive-Array DAC (چکیده)
4 - ECG signal compression using compressed sensing with nonuniform binary matrices (چکیده)
5 - An Ultra-low Power Redundant Split-DAC SA-ADC using Power-optimized Programmable Comparator (چکیده)
6 - Minimal-Memory, Noncatastrophic, Polynomial-Depth Quantum Convolutional Encoders (چکیده)
7 - Ultra-low Power Encryption Engine for Wireless Implantable Medical Devices (چکیده)
8 - Hardware Implementation of Wavelet Transforms for Real-time Detection and Compression of Biopotentials in Neural Implants (چکیده)
9 - An Entanglement-based quantum key distribution protocol (چکیده)
10 - Examples of minimal-memory, non-catastrophic quantum convolutional encoders (چکیده)
11 - Successive Approximation ADC with Redundancy using Split Capacitive-Array DAC (چکیده)
12 - A 10-bit 50-MS/s redundant SAR ADC with split capacitive-array DAC (چکیده)
13 - طراحی پردازنده سخت افزاری تابع درهم ریز MD6 با مساحت بسیار کم برروی FPGA (چکیده)
14 - Minimal-memory realization of pearl-necklace encoders of general quantum convolutional codes (چکیده)
15 - Minimal Memory Requirements for Pearl-Necklace Encoders of Quantum Convolutional Codes (چکیده)
16 - A Lightweight Security Protocol for Ultra-Low Power VLSI Implementation for Wireless Implantable Medical Devices (چکیده)
17 - Fast Watermarking Based on QR Decomposition in Wavelet Domain (چکیده)
18 - Delay Analysis of Pipeline FFT Processors (چکیده)
19 - Power Estimation of Pipeline FFT Processors (چکیده)
20 - Template Protection and Performance Improvement of Biometric Authentication Systems Using Watermarking (چکیده)
21 - Genetic Algorithm based Logic Optimization for Multi-Output Majority Gate-based Nanoelectronic Circuits (چکیده)
22 - Low-Power Adder Design for Nano-Scale CMOS (چکیده)
23 - طرح و پیاده سازی آلگوریتم رمز Twofish بر رویFPGA (چکیده)
24 - Counter Synchronization in CCMP Algorithm (چکیده)
25 - A Sliding-mode Adaptive Observer Chaotic Communication Scheme (چکیده)
26 - طراحی یک هسته سخت افزاری برای IP Fragmentation (چکیده)
27 - آلگوریتم درهم سازی و رمزسازی مبنتی بر رمز AES (چکیده)
28 - طراحی پردازنده سخت افزاری سریع الگوریتم درهم سازی SHA -1 بر روی FPGA (چکیده)
29 - IP Prefix Lookup at OC-768 Rate on Reconfigurable Hardware (چکیده)
30 - Queueing Analysis of a Synchronous Pipeline (چکیده)
31 - Performance Analysis of Counter Synchronization in IEEE 802.11 Encryption (چکیده)
32 - Improving Object Cache Performance through Selective Placement (چکیده)
33 - Secure Data Transmission Using Qubits (چکیده)
34 - تایید هویت بیومتریکی بر مبنای روشهای آب نشان با استفاده از تبدیل موجک گسسته (چکیده)
35 - A Data Hiding Capacity Estimation Technique for Biometric Images (چکیده)
36 - A Low Leakage Power Adder Structure for Nano-Scale CMOS (چکیده)
37 - On Optimal Replacement of Nonuniform Cache Objects (چکیده)