بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: ladan ajdanian


موارد یافت شده: 12

1 - Effect of essential oil of seven medicinal plants on longevity, nongermination, qualitative and quantitative traits of Solanum tuberosum cv. Agria (چکیده)
2 - Growth and development of two cultivars of Mentha piperita and Shirazi mint under fungus Trichoderma treatment (چکیده)
3 - ترکیبی از طیف های نوری آبی و قرمز باعث رشد و توسعه نشاء گوجه فرنگی رقم240 شدند. (چکیده)
4 - نور تکمیلی به همراه تغذیه چه اثری بر میوه گوجه فرنگی رقم 240 خواهد داشت؟ (چکیده)
5 - کاربرد تغذیه ای آمینواسیدها، رویکردی نوین جهت دستیابی به عملکرد حداکثری گیاه ریحان خوراکی (چکیده)
6 - تاثیر محلول پاشی اسیدهای آمینه، بر رشد و عملکرد دو رقم ریحان (خوراکی و دارویی) (چکیده)
7 - بررسی کاربرد محلول پاشی اسید هیومیک بر رشد و عملکرد گیاه استویا (Stevia rebaudiana Bert.) (چکیده)
8 - Changes in biochemical properties of tomato (cv.240) affected by combination of blue/red optical spectra and Calfomyth spray (Ca and P) (چکیده)
9 - Investigation of photosynthetic effects, carbohydrate and starch content in cress (Lepidium sativum) under the influence of blue and red spectrum (چکیده)
10 - The growth and development of cress (Lepidium sativum) affected by blue and red light (چکیده)
11 - اثر محلول پاشی اسید هیومیک بر برخی ویژگی های مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی نعناع سبز --Mentha spicata تحت تنش خشکی (چکیده)
12 - بررسی اثر تعدیل کنندگی اسید هیومیک بربرخی صفات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه نعناع خوراکی(Menthaspicata) در شرایط تنش خشکی (چکیده)