بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: lia shaddel


موارد یافت شده: 11

1 - Systems analysis of implementing an electronic city in Bojnord, Iran (چکیده)
2 - مدلسازی توسعه ی شهری بجنورد با استفاده از رگرسیون لجستیک (چکیده)
3 - Sustainability and determining the optimal population based on water resources in Mashhad, Iran (چکیده)
4 - تحلیل خود همبستگی فضایی مرگ و میر بانوان و دسترسی به فضاهای سبز شهری (ویتامین G) در شهر مشهد (چکیده)
5 - ارزیابی عوامل اثرگذار بر پذیرش خدمات الکترونیک توسط شهروندان شهر مشهد (چکیده)
6 - ارزیابی تاثیرعوامل تکنولوژیکی بر تمایل شهروندان در استفاده از خدمات الکترونیک در مناطق 9 و 5 شهر مشهد (چکیده)
7 - ارزیابی پایداری و تعیین اندازۀ بهینۀ جمعیت شهر مشهد بر اساس وضعیت منابع آبی (چکیده)
8 - ارزیابی سیستمی فرآیند پیاده سازی شهرالکترونیک بجنوردبا تاکید بر ابعاد تکنولوژیکی و سیاسی (چکیده)
9 - ارزیابی سیستمی‌ بعد اجتماعی در استقرار شهر الکترونیک بجنورد (چکیده)
10 - Evaluating the Organizational Aspect of Implementing Electronic-City in Bojnord Based on Systems Thinking (چکیده)
11 - بررسی عوامل موثر اجتماعی در پیاده سازی شهرالکترونیک بجنورد (چکیده)