بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: maliheh pourali


موارد یافت شده: 13

1 - شناسایی دامنه های مستعد زمین لغزش و طبقه بندی انواع آن با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک و منطق فازی ( مطالعه موردی: حوضه قهرمانلو استان خراسان شمالی) (چکیده)
2 - Sedimentology, geochemistry, and geomorphology of a dry-lake playa, NE Iran: implications for paleoenvironment (چکیده)
3 - بررسی تحولات کانی هالیت در رسوبات پلایا با توجه به تغییرات اقلیمی کواترنر پسین (مطالعه موردی: پلایا ی سبزوار) (چکیده)
4 - Clay mineralogy of the sediments in Sabzevar playa, NE Iran; implication for the late quaternary climate changes (چکیده)
5 - بررسی تاثیر اقلیم بر تغییرات پوسته های نمکی با استفاده از سنجش از دور (مطالعه ی موردی: پوسته های نمکی پلایای سبزوار) (چکیده)
6 - Depositional pattern of sediments in a dry-lake Playa in NE Iran; Implication for geomorphologic characteristics (چکیده)
7 - Quantitative analysis of relative active tectonics using geomorphic indices in Band-Golestan basin, northeastern Iran (چکیده)
8 - کانی شناسی رسوبات سطوح مختلف ژئومورفیک پلایای سبزوار با توجه به تغییر و تحوالت اواخر هولوسن (چکیده)
9 - بررسی توزیع رسوبات پلایای سبزوار با استفاده از سنجش از دور (چکیده)
10 - A Quaternary study by mineral compositions along salty-clay surfaces of Sabzavar dry-lake playa (چکیده)
11 - بررسی توزیع کانی شناسی رسوبات سطحی پلایای سبزوار (چکیده)
12 - مورفومتری مخروط افکنه ها (مطالعه مورد: مخروط افکنه های دامنه های شمالی کوه بینالود) (چکیده)
13 - بررسی وارزیابی روابط سیاسی، اقتصادی ، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وجمهوری ترکمنستان طی سال های 1373 تا 1388 (چکیده)