بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: mohammad reza salahi


موارد یافت شده: 13

1 - Development of soy milk in the form of wet foam in the presences of whey protein concentrate and polysaccharides at different whipping temperatures: Study of physical, rheological and microstructural properties (چکیده)
2 - Cheese powder production and characterization: A foam-mat drying approach (چکیده)
3 - بهینه سازی تولید پودر پوره سیب زمینی به روش خشک کردن کف پوشی (چکیده)
4 - ارزیابی تاثیر استفاده از صمغ کتیرا در خمیرابه بر ویژگی های ناگت بوقلمون و مقایسه آن با صمغ کربوکسی متیل سلولز (چکیده)
5 - بررسی پارامترهای فرآیند و ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی ماهی کیلکا در حین خشک کردن کف‌پوشی (چکیده)
6 - بهینه‌سازی تولید پودر پوره سیب‌زمینی به روش خشک کردن کف‌پوشی (چکیده)
7 - Development of cantaloupe (Cucumis melo) Pulp powders using Foam mat drying technology: Effects of Drying Conditions on Microstructural of Mat and Physico-Chemical Properties of Powder (چکیده)
8 - توصیف کنتیک قهوه ای شدن آنزیمی برش های تازه سیب گلاب با استفاده از روش های مختلف آنالیز تصاویر دیجیتال (چکیده)
9 - مدل سازی ریاضی خشک کردن کف پوشی پالپ طالبی (چکیده)
10 - بررسی ویژگی های کف پالپ طالبی با استفاده از پردازش تصویر (چکیده)
11 - Foam-Mat Drying of Cantaloupe (C ucumis melo ): Optimization of Foaming Parameters and Investigating Drying Characteristics (چکیده)
12 - بررسی ویژگی های بافت تصویر کیک اسفنجی پخته شده با فر میکروویو با استفاده از روش پردازش تصویر (چکیده)
13 - مطالعه و بررسی اثر پخت میکروویو بر انتقال رطوبت و ضریب نفوذ کیک اسفنجی (چکیده)