بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: mohsen jaafari


موارد یافت شده: 24

1 - ارتباط طول و قطر اندامها، دور کمر و باسن، توده بدنی و دیگر ابعاد بدن با شاخص های چربی و گلوگز خون (چکیده)
2 - تأثیر بازتوانی قلبی پس از CABG بر آدیپونکتین و رزیستین در مردان میانسال مبتلا به آتروسکلروز (چکیده)
3 - تاثیر بازتوانی قلبی در ApoAوApoB درمردان مبتلا به بیمار قلبی کرونری(CAD)پس از عمل جراحی بای پس عروق کرونر(CABG) (چکیده)
4 - تغییرات ای-سلکتین و پی سلکتین در زنان چاق به هشت هفته تمرین تناوبی شدید (چکیده)
5 - Effectiveness of an Eight Weeks Aerobic Exercise in Improvement of Body Composition and Modulation of hsCRP, Fibrinogen and Resistin in Middle Aged Men (چکیده)
6 - تاثیر یک دوره تمرین هوازی بر هموسیستئین، اسید اوریک و لیپیدهای سرم مردان میانسال غیرورزشکار (چکیده)
7 - تاثیر تمرین حاد قدرتی بر پروتئین واکنشگر سی و فیبرینوژن سرم در مردان میانسال سالم و غیر فعال (چکیده)
8 - Relationship of Neck Circumference and Other Antropometeric Indices to Athrosclorosis Risk Factors (چکیده)
9 - The Effect of a Single Bout Circuit Resistance Exercise on homocystein hs-CRP and Fibrinogen in Sedentary Middle Aged Men, (چکیده)
10 - تاثیر حاد تمرین قدرتی بر برخی مارکرهای التهابی پیشگوی خطر آتروسکلروز در مردان میان سال غیر فعال (چکیده)
11 - تاثیر تمرین منظم هوازی همراه با کاهش وزن بر سطوح فیبرینوژن و رسیستین مردان میان سال سالم و غیرفعال (چکیده)
12 - رابطه بین اندازه دور گردن با ریسک فاکتورهای قلبی عروقی (چکیده)
13 - Association of Hip Circumference with Traditional Cardiovascular Risk Factors (چکیده)
14 - The Effect of AerobicTraining on hsCRP ,Triglyceride and Body Composition in Middle Aged Men with Overweight (چکیده)
15 - The Effect of Eight Weeks Aerobic Training on Plasma Fibrinogen in Overweight Men (چکیده)
16 - The Effect of One Session circuit Resistance Exercise on Serum Homocysteine Levels of Healthy Men with Overweight (چکیده)
17 - تعیین ارتباط طول قد و اجزای آن (طول پا و طول تنه ) با عوامل خطرزای آتروسکلروز (چکیده)
18 - The Effect of One Session Circuit Resistance Exercise on Serum Homocysteine Levels of Inactive Men (چکیده)
19 - مقایسه نسبت عملکرد کانسنتریکی عضلات همسترینگ به چهارسر رانی در ورزشکاران و غیر ورزشکاران زن (چکیده)
20 - مقایسه میزان برخی فاکتورهای هورمونی و بیوشیمیایی بین دختران نابالغ ورزشکار (ژیمناست ، رزمی کار و شناگر) و غیر ورزشکار (چکیده)
21 - Relationship of Some Anthropometric Indexes to Blood Pressure in Mashhadi Men (چکیده)
22 - مقایسه میزان IGF-1،GH انسولین ، استرادیول و نیمرخ لیپیدهای سرم دختران نابالغ ورزشکار و غیرورزشکار (چکیده)
23 - مقایسه نسبت عملکرد کانسنتریکی عضلات همسترینگ به چهارسر رانی در ورزشکاران و غیر ورزشکاران زن (چکیده)
24 - مقایسه میزان قدرت عضلات همسترینگ و چهارسر رانی در زنان والیبالیست و افراد غیرورزشکار (بعنوان پیشگوی توده استخوانی) (چکیده)