بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: mohsen kazemi


موارد یافت شده: 39

1 - Improving Thermal Management of CPU by Surface Roughening of Heat Sinks (چکیده)
2 - Experimental characterization of a solar still integrated with a spiral collector using energy, exergy, economic, and environmental (4E) analyses (چکیده)
3 - The effect of dietary supplementation of ensiled pomegranate by-products on growth performance, nutrient digestibility, haematology parameters and meat characteristics of fat-tail lambs (چکیده)
4 - Improving the performance of a nanofluid-based photovoltaic thermal module utilizing dual-axis solar tracker system: Experimental examination and thermodynamic analysis (چکیده)
5 - بهبود ضریب توان توربین بادی محور عمودی داریوس به کمک ایرفویل های تغییر شکل پذیر (چکیده)
6 - بهبود ضرایب آیرودینامیکی ایرفویل با تغییرشکل آزاد به کمک شبکه‌های عصبی و الگوریتم ژنتیک (چکیده)
7 - Experimental investigation and cost analysis on a nanofluid-based desalination system integrated with an automatic dual-axis sun tracker and Fresnel lens (چکیده)
8 - The performance assessment of nanofluid-based PVTs with and without transparent glass cover: outdoor experimental study with thermodynamics analysis (چکیده)
9 - Nutritive Value of Rangeland Plants Compared to Medicago sativa (چکیده)
10 - Effects of phosalone consumption via feeding with or without sodium bentonite on performance, blood metabolites and its transition to milk of Iranian Baluchi sheep (چکیده)
11 - بررسی اثر استفاده از سطوح مختلف آفت کش دیازینون ) diazinon ( همراه و یا بدون بنتونیت سدیم بر پارامترهای تولید گاز در شرایط in vitro (چکیده)
12 - مقایسه روند تجزیه پذیری دو آفت کش فوزالون و دیازینون در یونجه سیلو شده (چکیده)
13 - بررسی روند تجزیه پذیری دو آفت کش فوزالون و دیازینون و کاهش اثرات زیست محیطی آنها پس از کاربرد در سطح مزرعه یونجه (چکیده)
14 - The effects of die geometry in tube channel pressing: Severe plastic deformation (چکیده)
15 - Study of in vitro rumen fermentation kinetics of sour grape pomace ensiled with some additives in ruminants (چکیده)
16 - Studies on the effects of different chemical additives on the nutritive value of ensiled barley distillers grain (BDG) using in vitro techniques (چکیده)
17 - Toxicological effects of diazinon as anorganophosphate pesticide on fermentationactivity of microorganisms and evaluation ofsodium bentonite as a toxin binder by using (چکیده)
18 - sodium bentonite as a toxin binder by using Toxicological effects of diazinon as an organophosphate pesticithe in vitro batch culturede on fermentation activity of microorganisms and evaluation of (چکیده)
19 - بررسی ارزش غذایی ضایعات حاصل از عصاره گیری مالت بصورت سیلاژ در تغذیه نشخوارکنندگان (چکیده)
20 - Toxic Influence of Diazinon as an Organophosphate Pesticide on Parameters of Dry Matter Degradability According to in Situ Technique (چکیده)
21 - Poisonous Effects of Phosalone as an Insecticide on Rumen Degradability of Dry Matter according to in situTechnique (چکیده)
22 - Importance and toxicological effects of organophosphorus pesticides: A comprehensive review (چکیده)
23 - Organophosphate pesticides: A general review (چکیده)
24 - Potential nutritive value of some forage species used as ruminants feed in Iran (چکیده)
25 - Evaluation of nutritional values of caraway-seed pulp fed to Holstein dairy cattle (چکیده)
26 - Effects of selenium and vitamin E and night or day feeding on performance of Holstein dairy cows during hot weather (چکیده)
27 - Investigation of different level of Calcium phosphor and Vitamin D3 effect on the hatching egg and feed to gain ratio (چکیده)
28 - Chemical composition and dry matter degradability coefficients of Fennel seed (چکیده)
29 - Influences of ensiling wet barley distillers grain with sugar beet pulp on lactating performance of dairy cows (چکیده)
30 - Evaluation of nutritional value of barley distillers’ grain supplementing with different silage additives (چکیده)
31 - Assessment Of Nutritive Value Of Four Dominant Weed Species In Range Of Khorasan Distric Of Iran By In Vitro And In Situ Technique (چکیده)
32 - Effect of Ensiled Barley Distillers Grains for Holstein Dairy Cows (چکیده)
33 - Evaluation of barley distillers grains ensiled with or without molassed sugar beet pulp on feed intake and production of Holstein dairy cows (چکیده)
34 - Assessment of nutritional values of Caraway seed pulp (CSP) by in situ and in vitro technique (چکیده)
35 - مقایسه ارزش غذایی کاه گندم و کاه جو با روش تولید گاز و in situ (چکیده)
36 - تعیین ارزش غذائی علوفه زعفران در تغذیه دام (چکیده)
37 - تعیین ارزش غذایی برخی از علوفه های مرتعی خراسان رضوی با استفاده از تکنیک تولید گاز و کیسه نایلونی (چکیده)
38 - ارزش غذایی تفاله زیره سیاه در تغذیه گاوهای هلشتاین (چکیده)
39 - مقایسه ترکیب شیمیایی و فراسنجه های تجزیه پذیری کاه زیره سیاه و زیره سبز (چکیده)