بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: sajad mijani


موارد یافت شده: 22

1 - Herbicide selection through GIS-based groundwater quality maps (چکیده)
2 - Herbicidal activity of a nano-mixture of eugenol and phenylethyl propionate against tribenuron-methyl resistant biotypes of Sinapis arvensis L (چکیده)
3 - Development of a new thermal time model for describing tuber sprouting of Purple nutsedge (Cyperus rotundus L.) (چکیده)
4 - کمی‌سازی پاسخ جوانه زنی غده اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus) به دما با استفاده از مدل های زمان دمایی (چکیده)
5 - فاکتورهای موثر بر جوانه زنی و سبز شدن توده های مقاوم و حساس به علف کش های بازدارنده فتوسنتز در فتوسیستم 2 علف هرز درنه (Echinochloa colona ) (چکیده)
6 - مدل سازی الگوی جذب آب غده های اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus L.) و ارزیابی رفتار جوانه زنی آن‏ها در شرایط مختلف نگهداری (چکیده)
7 - مروری بر کاربرد بعضی از علفک شهای طبیعی در کشاورزی ارگانیک (چکیده)
8 - تأثیر روش‌های مختلف محاسبه سرعت جوانه‌زنی در ارزیابی قابلیت جوانه‌زنی غده اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus L) و برآورد آستانه‌های دمایی (چکیده)
9 - Seed germination and emergence of two flax-leaf alyssum (Alyssum linifolium Steph. ex. Willd.) populations in response to environmental factors (چکیده)
10 - جوانه زنی بذر علف هرز قدومه-Alysum strigosum Banks & Soland.- تحت شرایط متفاوت دمایی و نوری (چکیده)
11 - Effect of temperature and light on germination behavior of PSII inhibiting herbicide resistant and susceptible junglerice (Echinochloa colona) populations (چکیده)
12 - TEMPERATURE EFFECTS ON THE SEED GERMINATION OF SOME PERENNIAL AND ANNUAL SPECIES OF ASTERACEAE FAMILY (چکیده)
13 - بررسی رقابت چند گونه ای و پویایی فصلی جمعیت علف های هرز در مزرعه ذرت(Zea mays L.) (چکیده)
14 - بررسی اثرات تنش خشکی بر ویژگیهای جوانه زنی و رشد گیاهچه گل راعی ، سداب و شنبلیله (چکیده)
15 - تأثیر دما بر سرعت جوانه زنی دو توده علف شور .Salsola kali L بر اساس مدلهای رگرسیونی (چکیده)
16 - Triazine resistance without reduced vigor in germination ability in Echinochloa colona (junglerice) (چکیده)
17 - آیا همه علفهای هرز در رقابت با گیاه زراعی تأثیر منفی بر عملکرد دارند؟ (چکیده)
18 - تعیین درجه حرارتهای کاردینال جوانه زنی علف هرز ارشته خطایی(Lepyrodiclis holosteoides Fenzel) (چکیده)
19 - Modelling seed germination response of Lepyrodiclis ( Lepyrodiclis holo steoides Fenzel) to temperature (چکیده)
20 - بررسی واکنش جوانه زنی بذر علف هرز سمج ارشته خطایی (Lepyrodiclis holosteoides Fenzl.) به تنشهای خشکی و شوری و بازیابی جوانه زنی حاصل از تنش شوری (چکیده)
21 - تأثیر تنش خشکی و شوری بر خصوصیات جوانه زنی بذر سس (Cuscuta campestris) (چکیده)
22 - شبیه سازی الگوی سبز شدن گونه های علف هرز در مزرعه ذرت (Zea mays L.) بر اساس مدل‌های سیگموئیدی (چکیده)