بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: sajad mijani


موارد یافت شده: 15

1 - تأثیر روش‌های مختلف محاسبه سرعت جوانه‌زنی در ارزیابی قابلیت جوانه‌زنی غده اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus L) و برآورد آستانه‌های دمایی (چکیده)
2 - Seed germination and emergence of two flax-leaf alyssum (Alyssum linifolium Steph. ex. Willd.) populations in response to environmental factors (چکیده)
3 - جوانه زنی بذر علف هرز قدومه-Alysum strigosum Banks & Soland.- تحت شرایط متفاوت دمایی و نوری (چکیده)
4 - Effect of temperature and light on germination behavior of PSII inhibiting herbicide resistant and susceptible junglerice (Echinochloa colona) populations (چکیده)
5 - TEMPERATURE EFFECTS ON THE SEED GERMINATION OF SOME PERENNIAL AND ANNUAL SPECIES OF ASTERACEAE FAMILY (چکیده)
6 - بررسی رقابت چند گونه ای و پویایی فصلی جمعیت علف های هرز در مزرعه ذرت(Zea mays L.) (چکیده)
7 - بررسی اثرات تنش خشکی بر ویژگیهای جوانه زنی و رشد گیاهچه گل راعی ، سداب و شنبلیله (چکیده)
8 - تأثیر دما بر سرعت جوانه زنی دو توده علف شور .Salsola kali L بر اساس مدلهای رگرسیونی (چکیده)
9 - Triazine resistance without reduced vigor in germination ability in Echinochloa colona (junglerice) (چکیده)
10 - آیا همه علفهای هرز در رقابت با گیاه زراعی تأثیر منفی بر عملکرد دارند؟ (چکیده)
11 - تعیین درجه حرارتهای کاردینال جوانه زنی علف هرز ارشته خطایی(Lepyrodiclis holosteoides Fenzel) (چکیده)
12 - Modelling seed germination response of Lepyrodiclis ( Lepyrodiclis holo steoides Fenzel) to temperature (چکیده)
13 - بررسی واکنش جوانه زنی بذر علف هرز سمج ارشته خطایی (Lepyrodiclis holosteoides Fenzl.) به تنشهای خشکی و شوری و بازیابی جوانه زنی حاصل از تنش شوری (چکیده)
14 - تأثیر تنش خشکی و شوری بر خصوصیات جوانه زنی بذر سس (Cuscuta campestris) (چکیده)
15 - شبیه سازی الگوی سبز شدن گونه های علف هرز در مزرعه ذرت (Zea mays L.) بر اساس مدل‌های سیگموئیدی (چکیده)