مقالات ارائه شده در مجلات

انگلیسی

 1. Bijan Hejazi , ندا شعبانی , Analysis of the overall pressure balance loop for a methanol-to-olefins dual fluidized bed reactor-regenerator, Particuology, Volume (82), No (1), Year (2023-11), Pages (13-24)
 2. mohsen zarei , Mohammad Reza Bayati , Mohammadali Ebrahimi-Nik , Abbas Rohani , Bijan Hejazi , Modelling the removal efficiency of hydrogen sulfide from biogas in a biofilter using multiple linear regression and support vector machines, Journal of Cleaner Production, Volume (404), Year (2023-6)
 3. mona emami , Bijan Hejazi , MEHDI KARIMI , سید علی موسوی , Quantitative risk assessment and risk reduction of integrated acid gas enrichment and amine regeneration process using Aspen Plus dynamic simulation, Results in Engineering, Volume (15), Year (2022-9), Pages (100566-100566)
 4. Bijan Hejazi , Heat integration and waste minimization of biomass steam gasification in a bubbling fluidized bed reactor, Biomass and Bioenergy, Volume (159), Year (2022-4), Pages (106409-106409)
 5. Bijan Hejazi , Kinetic modeling of methanol-to-olefins process over SAPO-34 catalysts in a dual fluidized bed reactor–regenerator, Chemical Engineering Research and Design, Volume (179), Year (2022-3), Pages (374-387)
 6. Bijan Hejazi , Keyvan Hejazi , A Modeling Study of the Respiratory System for an Early Intervention of COVID-19 and Its Transmission, International Journal of Infection, Volume (8), No (2), Year (2021-4)
 7. Bijan Hejazi , Fatolah Farhadi , Aspen Plus Simulation of Power Generation Using Turboexpanders in Natural Gas Pressure Reduction, Journal of Gas Technology, Volume (6), No (1), Year (2020-2), Pages (14-29)
 8. Bijan Hejazi , Techno-economic analysis of power generation by turboexpanders in natural gas pressure reduction stations, International Journal of Exergy-IJEX, Volume (34), No (3), Year (2021-1), Pages (360-384)
 9. Bijan Hejazi , Simulation of tar-free biomass syngas enhancement in a calcium looping operation using Aspen Plus built-in fluidized bed model, International Journal of Greenhouse Gas Control, Volume (99), Year (2020-8), Pages (103096-103096)
 10. Mehdi Borghei , Shahrzad Khoramnejadian , Bijan Hejazi , Comparison of Kinetic biodegradation of potato starch based and corn starch based low density polyethylene compound in aerated sludge, BioTechnology: An Indian Journal, Volume (7), No (5), Year (2013-1), Pages (163-168)
 11. Bijan Hejazi , John , Xiaotao , Andres , Steam gasification of biomass coupled with lime-based CO2 capture in a dual fluidized bed reactor: A modeling study, Fuel, Volume (117), No (1), Year (2014-1), Pages (1256-1266)
 12. Bijan Hejazi , Xiaotao , Coupled reactor and particle model of biomass drying and pyrolysis in a bubbling fluidized bed reactor, Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, Volume (121), No (1), Year (2016-9), Pages (213-219)
 13. Bijan Hejazi , Kinetic Model of Steam Gasification of Biomass in a Bubbling Fluidized Bed Reactor, Energy and Fuels, Volume (31), No (2), Year (2017-1), Pages (1702-1711)
 14. Bijan Hejazi , John , Xiaotao , Andrés , Kinetic Model of Steam Gasification of Biomass in a Dual Fluidized Bed Reactor: Comparison with Pilot-Plant Experimental Results, Energy and Fuels, Volume (31), No (11), Year (2017-9), Pages (12141-12155)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. محمدرضا بیاتی , محسن زارعی , محمدعلی ابراهیمی نیک , عباس روحانی , بیژن حجازی , حمیدرضا رضوانی فرد , بررسی حذف سولفید هیدروژن از جریان بیوگاز با استفاده از بیوفیلتر پرشده با بستر کمپوست , چهاردهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران , 2022-09-06
 2. محمدرضا بیاتی , محسن زارعی , محمدعلی ابراهیمی نیک , عباس روحانی , بیژن حجازی , مدلسازی بازده حذف سولفید هیدروژن از جریان بیوگاز با استفاده از ماشین بردار پشتیبان , نهمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران , 2022-02-08
 3. بیژن حجازی , ارزیابی بیوچار به عنوان بستر پرکننده در بیوفیلتر برای حذف سولفید هیدروژن از جریان بیوگاز , دومین هماش ملی پژوهش های کشاورزی و زیست محیطی ایران , 2021-11-17
 4. مناسادات امامی مقدم , بیژن حجازی , مهدی کریمی , سیدعلی موسوی , ارزیابی ریسک کمی واحد تغلیظ و احیا گاز اسیدی با استفاده از شبیهسازی دینامیک در اسپن پلاس , هفدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران , 2021-11-09
 5. موسی دهقان , مهدی کریمی , بیژن حجازی , مقایسه عملیاتی عملکرد بسترهای ثابت و سیال در فرایند بازیابی آمین مستعمل توسط رزین تبادل یونی , دومین کنفرانس بین المللی فناوری های جدید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی , 2021-02-23