بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Abbas Rohani


موارد یافت شده: 151

1 - Effect of Ignition Timing and Hydrogen Fraction in Natural Gas Blend on Performance and Exhaust Emissions in a DI Engine (چکیده)
2 - Energy consumption forecasting in agriculture by artificial intelligence and mathematical models (چکیده)
3 - Application of artificial intelligence for separation of live and dead rainbow trout fish eggs (چکیده)
4 - تعیین زوایای بهینه آرایه های خوشیدی برای دریافت بیشترین انرژی -مطالعه مورد: خراسان رضوی، مشهد- (چکیده)
5 - طراحی، ساخت و بهینه‌سازی یک اجاق زیست‌توده سوز میکروگازیفایر جریان طبیعی (چکیده)
6 - تخمین نفت زیستی حاصل از پیرولیز مواد زائد: رویکرد شبکه عصبی (چکیده)
7 - Operational reliability evaluation-based maintenance planning for automotive production line (چکیده)
8 - Integration of principal component analysis and artificial neural networks to more effectively predict agricultural energy flows (چکیده)
9 - Sustainable production process: An application of reliability, availability, and maintainability methodologies in automotive manufacturing (چکیده)
10 - Modeling and optimization of drying process of paddy in infrared and warm air fluidized bed dryer (چکیده)
11 - بررسی انتشار گاز گلخانه ای، مصرف انرژی و هزینه های تولید مرکبات: مطالعه موردی استان مازندران (چکیده)
12 - Energy-exergy modeling of solar radiation with most influencing input parameters (چکیده)
13 - Forecasting of Intelligent Thermal Performance in Two Types of Solar Air Heater Using Artificial Neural Networks (چکیده)
14 - ارزیابی و مدلسازی پتانسیل گرمایش جهانی تولید شلتوک در استان فارس (چکیده)
15 - Improving the performance measurement using overall equipment effectiveness in an automotive industry (چکیده)
16 - پیش بینی پارامترهای کلیدی کیفیت آب درسیستم متراکم پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان((Oncorhynchus mykiss به کمک شبکه های عصبی مصنوعی (چکیده)
17 - شاخص فوری کیفیت آب در پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان((Oncorhynchus mykiss (چکیده)
18 - Using Fuzzy FMEA approach to improve decision-making process in CNC machine Electrical and control equipment failure prediction (چکیده)
19 - Comparative evaluation of the performance of an improved biomass cook stove and the traditional stoves of Iran (چکیده)
20 - شاخص فوری کیفیت آب در پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) (چکیده)
21 - پیش بینی پارامترهای کلیدی کیفیت آب درسیستم متراکم پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) به کمک شبکه های عصبی مصنوعی (چکیده)
22 - مدل سازی و بررسی پارامترهای تولید بیودیزل از هسته خرما به کمک روش های مرسوم، ماکروویو و فراصوت (چکیده)
23 - رتبه‌بندی و تحلیل شکست سیستم روانکاری ماشین CNC مبتنی بر تکنیک FFMEA (چکیده)
24 - تخمین ضریب تمرکز تنش صفحات تک لایه کامپوزیتی حاوی گشودگی های مثلثی با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه (چکیده)
25 - اثر غلظت کلسیم کلرید در هضم بیولوژیک مشترک زباله جامد شهری و شیرابه لندفیل (چکیده)
26 - مدلسازی پارامتر های موثر بر دقت سامانه های اندازه گیری هدایت الکتریکی خاک به روش شبکه عصبی RBF در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
27 - Life cycle assessment to compare the environmental impacts of different wheat production systems (چکیده)
28 - بررسی تصفیه‌ پذیری شیرابه زباله در بیوراکتور بی‌ هوازی دو مرحله‌ای به‌صورت جریان پیوسته (چکیده)
29 - تحلیل FMEA فازی برای شناسایی و کنترل خرابی‌ها در سیستم هیدرولیک ماشین تراش CNC (چکیده)
30 - بررسی کیفیت آب از طریق مدل های پیش بینی اکسیژن محلول در سیستم های آبزی پروری (چکیده)
31 - بررسی مدل هایی برای پیش بینی کیفیت آب در آبزی پروری (چکیده)
32 - Free alignment classification of Dikarya fungi using some machine learning methods (چکیده)
33 - Development of a machine vision dual-axis solar tracking system (چکیده)
34 - پیش بینی قابلیت اطمینان ماشین‏های CNC با استفاده از توزیع آماری مناسب برای داده‏های خرابی (مطالعه موردی: خط تولید بوش) (چکیده)
35 - ارزیابی کارایی هاضم بی‌هوازی دومرحله‌ای در تصفیه شیرابه زباله شهری (چکیده)
36 - Combined effect of ignition and injection timing along with hydrogen enrichment to natural gas in a direct injection engine on performance and exhaust emission (چکیده)
37 - ارائه یک الگوریتم تجزیه بوستروفدون اصلاح شده برای پیکربندی بهینه مزارع مسطح جهت استفاده در سامانه‌های طراحی مسیر وسایل نقلیه کشاورزی (چکیده)
38 - تخمین ضریب تمرکز تنش گشودگی دایره ای واقع در ورق ارتوتروپیک با استفاده از مدلی جدید بر پایه روش رگرسیونی (چکیده)
39 - Development of a prediction model for estimating tractor engine torque based on soft computing and low cost sensors (چکیده)
40 - بررسی تغییرات مکانی و پهنه بندی فشردگی خاک با استفاده از روش های مختلف زمین آماری (چکیده)
41 - Predicting Spatial Distribution of Redroot Pigweed (Amaranthus retroflexus L.) using the RBF Neural Network Model (چکیده)
42 - Applied machine learning in greenhouse simulation; New application and analysis (چکیده)
43 - Simulation of a hydrogen/natural gas engine and modeling of engine operating parameters (چکیده)
44 - Prediction spatial distribution patterns of Cardaria draba (L.) using learning vector quantization artifcial neural network (LVQANN) (چکیده)
45 - ارزیابی مدل های رگرسیون در پیش بینی هزینه های تعمیر و نگهداری تراکتور (چکیده)
46 - پیش بینی الگوی توزیع جمعیت علف هرز جوموشی (.Hordeum glaucum steud) با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (چکیده)
47 - ارزیابی وضعیت فسفر در برخی مزارع سیب زمینی منطقه مجن در استان سمنان (چکیده)
48 - پیش بینی حجم کوفتگی سیب با استفاده از شبکه عصبی تابع پایه شعاعی RBF ( و مقایسه آن با مدل رگرسیونی) (چکیده)
49 - پایش وضعیت موتور دیزلِ ماشینآلات معدن مبتنی بر آنالیز روغن با استفاده از روش تحلیل آماری (چکیده)
50 - ساخت و ارزیابی یک اجاق زیست‌تودهای سیار برای استفاده در مناطق دور از شبکه توزیع گاز طبیعی (چکیده)
51 - توسعه مدل¬های رگرسیون خطی چندمتغیره مصرف سوخت و دمای گازهای خروجی یک موتور دیزل متداول (چکیده)
52 - مدل¬سازی آلاینده¬ها و دور لحظه¬ای یک موتور اشتعال تراکمی با استفاده از روش رگرسیون خطی چندگانه (چکیده)
53 - Development a new model based on artificial neural network to estimate torque of a conventional CI engine (چکیده)
54 - Condition monitoring of engine load using a new model based on adaptive neuro fuzzy inference system (ANFIS) (چکیده)
55 - Evaluation of the factors influencing the household waste source separation behaviors based upon different area classes; a case study of Mashhad metropolis in Iran (چکیده)
56 - تعیین مشخصه های فیزیکی و مدل سازی رگرسیونی جرم و حجم پرتقال رقم محلی دزفول (چکیده)
57 - Assessment of energy consumption and modeling of output energy for wheat production by neural network (MLP and RBF) and Gaussian process regression (GPR) models (چکیده)
58 - Solar thermal simulation and applications in greenhouse (چکیده)
59 - پیش بینی قابلیت اطمینان ماشین‏های CNC با استفاده از توزیع آماری مناسب برای داده ‏های خرابی (مطالعه موردی: خط تولید بوش) (چکیده)
60 - پیش¬بینی عمق آبشستگی در گروه پایه ها به کمک شبکه عصبی مصنوعی مبتنی بر تابع پایه شعاعی و مدل سیستم استنتاج فازی (چکیده)
61 - Comparing the Performance of Regression and ANN Modeling in Orange Mass and Volume Estimation (چکیده)
62 - بررسی کارایی مصرف انرژی ارقام مختلف برنج دانه بلند در استان گلستان (چکیده)
63 - محاسبه قابلیت اطمینان تراکتورهای جاندیر 3140 بر مبنای توزیع ویبول (مطالعه موردی: مزرعه آستان قدس رضوی) (چکیده)
64 - رتبه بندی فرایندهای حرارتی تولید انرژی از زباله با استفاده از روش مجموع ساده وزنی (SAW) (چکیده)
65 - روشهای پایش وضعیت بلبرینگ توربین بادی (چکیده)
66 - A novel soft computing model (Gaussian process regression with K-fold cross validation) for daily and monthly solar radiation forecasting (Part: I) (چکیده)
67 - امکان‌سنجی کاهش انتشارگازهای گلخانه‌ای در واحدهای تولیدی شیر با بکارگیری سامانه‌های بیوگاز (چکیده)
68 - Energy Audit of Iranian Kiwifruit Production Using Intelligent Systems (چکیده)
69 - بررسی اثر پارامترهای برشی بر مدل‌سازی فرایند خشک شدن هویج (چکیده)
70 - مدیریت مصرف انرژی و انتشار آلاینده ها در واحد صنعتی تولید شیر (چکیده)
71 - ارزیابی فنی و زیست‌محیطی فناوری‌های حرارتی استحصال انرژی از مواد زائد جامد شهری (چکیده)
72 - اثر روش خاک ورزی و مدیریت بقایا بر برخی خصوصیات خاک (چکیده)
73 - Energy flow modeling and predicting the yield of Iranian paddy cultivars using artificial neural networks (چکیده)
74 - بررسی اثر کنترل هوای اولیه بر مصرف‌‌سوخت و میزان انتشار مونواکسیدکربن در اجاق زیست‌‌توده سوز میکروگازیفایر (چکیده)
75 - معرفی فناوری میکروگازیفیکاسیون و بررسی جایگاه آن برای تامین انرژی پخت وپز خانگی در ایران (چکیده)
76 - تخمین عمق آبشستگی در گروه پایه ها به کمک روشهای رگرسیون و ماشین بردار پشتیبان (چکیده)
77 - Identification and Classification of Three Iranian Rice Varieties in Mixed Bulks Using Image Processing and MLP Neural Network (چکیده)
78 - تحلیل رگرسیون خطی چندمتغیره برخی پارامترهای عملکردی مهم یک موتور دیزل متداول در شرایط کاری مختلف (چکیده)
79 - بررسی میزان موفقیت رسانه ملی در راستای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی (چکیده)
80 - بررسی و اولویت بندی نقش رسانه های جمعی در توسعه مکانیزاسیون کشاورزی (چکیده)
81 - Modelling and evaluation of anaerobic digestion process of tomato processing wastes for biogas generation (چکیده)
82 - ارزیابی قابلیت اطمینان بوستر ترمز خلأیی در خودروهای سواری (چکیده)
83 - ارزیابی مدل های ریاضی انتقال حرارت و رگرسیون چندگانه در پیش بینی متغییرهای داخلی گلخانه نیمه خورشیدی (چکیده)
84 - ارزیابی ریسک مبتنی بر تکنیک حالات و اثرات شکست در سیستمهای تزریق سیال (چکیده)
85 - مقایسه اثر دو مدل تیغه لبه صاف و دندانه‌ای(اره‌ای)، بر فرآیند استخراج قند از چغندرقند و کیفیت شربت خام (چکیده)
86 - Clustering of fungal hexosaminidase enzymes based on free alignment method using MLP neural network (چکیده)
87 - پیش‌بینی جرم و حجم پرتقال رقم محلی دزفول با استفاده از شبکه های عصبی MLP (چکیده)
88 - مدل سازی رگرسیونی جرم و حجم پرتقال برای استفاده در سامانه های نوین درجه بندی (چکیده)
89 - استفاده از الگوریتم حداقل تلاش برای تخصیص قابلیت اطمینان سیستمهای تراکتور مسی فرگوسن 582 (چکیده)
90 - روشهای متداول کنترل مکانیزه گاز آمونیاک در واحدهای دامپروری (چکیده)
91 - بررسی انواع صافی ها و تجزیه کننده های اولتراسونیک گاز آمونیاک در پرورش ماهی (چکیده)
92 - مدلسازی مصرف انرژی در تولید محصول سیب زمینی شهرستان جیرفت با روش شبکه عصبی فازی(ANFIS) (چکیده)
93 - مدل سازی ریاضی پارامترهای فرایند تولید کمپوست (چکیده)
94 - کاربرد زمین آمار و روش های درون یابی در تهیه نقشه فشردگی خاک (چکیده)
95 - ارزیابی اثر مدیریت بقایا و خاکورزی حفاظتی بر فشردگی خاک(مطالعه موردی در منطقه معتدل سرد استان خراسان رضوی) (چکیده)
96 - ارزیابی قابلیت اطمینانِ سیستمهای تولید در صنایع غذایی (چکیده)
97 - مدلسازی استاتیکی ناپایداری جانبی تراکتور مسی فرگوسن 582 روی سطح شیبدار (چکیده)
98 - مدل سازی اثر شاخص BMI و زوایای قرارگیری پا در حین کلاچ گیری تراکتور بر عضله گاستروکنیمیوس با الگوریتم ژنتیک (چکیده)
99 - مدلسازی زاویه انحراف کلکتورهای خورشیدی تک محوره (مطالعه مورد: خراسان رضوی، مشهد) (چکیده)
100 - مروری بر هضم بی هوازی دو مرحله ای (چکیده)
101 - ساخت و ارزیابی سامانه فراصوتی به منظور تشخیص چند گونه علف هرز (چکیده)
102 - Modeling of specific fuel consumption and emission parameters of compression ignition engine using nanofluid combustion experimental data (چکیده)
103 - Modeling and experimental validation of heat transfer and energy consumption in an innovative greenhouse structure (چکیده)
104 - Identification of Houseplants Using Neuro-vision Based Multi-stage Classification System (چکیده)
105 - Optimization of perforated composite plates under tensile stress using genetic algorithm (چکیده)
106 - پیش بینی دمای خاک و درصد رطوبت نسبی هوای داخلی گلخانه نیمه خورشیدی مجهز به دیواره سیمانی شمالی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی مطالعه موردی: شهرستان تبریز (چکیده)
107 - ارزیابی رگرسیونی دمای خروجی دود بر حسب پارامتر دور و بار موتور احتراق داخلی (چکیده)
108 - Optimization of Energy Consumption in Milk Production Units through Integration of Data Envelopment Analysis Approach and Sensitivity Analysis (چکیده)
109 - طرح ریزی اصولی کارگاه در سیستمهای تولید کشت و صنعت (چکیده)
110 - پیش بینی هوشمندانه عملکرد حرارتی دو نوع هوا گرمکن خورشیدی با بهره گیری از شبکه عصبی مصنوعی (چکیده)
111 - فناوری ها ی نوینِ کنترل مکانیکی علف های هرزِ روی ردیف (چکیده)
112 - A Robo-vision Algorithm for Automatic Harvesting of Green Bell Pepper (چکیده)
113 - Heat transfer and MLP Neural Network models to predict inside environment variables and energy lost in a semi-solar greenhouse (چکیده)
114 - پیش‌بینی حجم، سطح جانبی و ضریب کرویت انار با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی MLP (چکیده)
115 - Life Cycle Assessment modeling of milk production in Iran (چکیده)
116 - تعیین پارامترهای بهینه مؤثر بر توزیع تنش صفحات ارتوتروپیک دارای گشودگی شبه مربعی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)
117 - کاربرد سامانه های تمیزکاری در ماشین های شیردوش برای افزایش کمی و کیفی تولید شیر (چکیده)
118 - ارزیابی گرمایش جهانی تولید شیر در واحدهای صنعتی پرورش گاو شیری (چکیده)
119 - امکان سنجی کاهش انتشار گاز کربن دی اکسید در واحدهای تولید شیر با بکارگیری سامانه های بیوگاز (چکیده)
120 - مدلسازی روند انرژی مصرفی و انتشار گازهای گلخانه‌ای در واحدهای صنعتی پرورش گاو شیری (مطالعه موردی: استان گیلان) (چکیده)
121 - تخمین جرم و حجم پرتقال از روی پارامترهای هندسی آن با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (چکیده)
122 - بهینه سازی انرژی در واحدهای تولیدی شیر مبتنی بر راهکارهای نوین (چکیده)
123 - فناوری های نوینِ تشخیص بیماری ورم پستان دام (چکیده)
124 - اهمیت سیستم های شیردوشی اتوماتیک(رباتیک) در تندرستی و رفاه دام (چکیده)
125 - تعیین توزیع مکانی علف‌های هرز بر‌اساس آستانه خسارت در دو مزرعه گندم زمستانه(.Triticum aestivum L) در منطقه شاهرود (چکیده)
126 - پیش بینی عمر اقتصادی تراکتور با استفاده الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی: چهار نوع تراکتور رایج در استان خراسان رضوی) (چکیده)
127 - بررسی تخلیه منابع سامانه تولید برنج با رهیافت ارزیابی چرخه حیات: مطالعه موردی استان گلستان (چکیده)
128 - شناسایی و طبقه بندی سه رقم برنج ایرانی در نمونه های مخلوط مبتنی بر ویژگیهای شکلی با استفاده از پردازش تصویر و شبکه عصبی بردار یادگیر چندی ساز (چکیده)
129 - پیش بینی عمر اقتصادی کمباین بر اساس مدل هزینه های تعمیر و نگهداری (چکیده)
130 - بررسی الگوی مصرف انرژی تولید شلتوک برنج در استان گلستان (چکیده)
131 - مدلسازی و بهینه سازی مقاومت روزنه‌ای زیتون در شرایط تنش شوری ناشی از کلرید سدیم با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک (چکیده)
132 - شناسایی و تفکیک سه رقم برنج ایرانی در توده های مخلوط شده با استفاده از ویژگیهای بافتی و شبکه عصبی LVQ (چکیده)
133 - حلیل انتشار گازهای گلخانه ای نهاده های مصرف در یک واحد پرورش گاو شیری (چکیده)
134 - پیش بینی عمر اقتصادی تراکتور دو چرخ محرک با استفاده از مدل هزینه تجمعی و مقایسه آن با مدل کمینه سازی هزینه ها (چکیده)
135 - پیش‌بینی حجم، سطح جانبی و ضریب کرویت انار با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی MLP (چکیده)
136 - پیش بینی عمر اقتصادی تراکتور با استفاده الگوریتم ژنتیک (چکیده)
137 - طراحی و پیاده سازی نرم افزار تعیین مشخصه های فیزیکی محصولات کشاورزی (چکیده)
138 - مدل سازی تمرکز تنش در صفحات همسانگرد با گشودگی مثلثی شکل (چکیده)
139 - بررسی و تعیین زمان مناسب جایگزینی تراکتورهای مورد استفاده در شرکت سهامی مزرعه نمونه گرگان (چکیده)
140 - تهیه نقشه های مدیریتی علف هرز با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی با هدف کاربرد در کشاورزی دقیق (چکیده)
141 - اثر کاربرد لکه ای و سراسری علف کش بر پویایی جمعیت علف های هرز گندم (چکیده)
142 - Predictions of apple bruise volume using artificial neural network (چکیده)
143 - Optimization of traits to increasing barley grain yield using an artificial neural network (چکیده)
144 - مطالعه رفتار ویسکوالاستیک انار تحت کرنش ثابت با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و مدل های ریاضی (چکیده)
145 - ارزیابی قابلیت مدل شبکه عصبی مصنوعی LVQ4a2 در پیش بینی الگوی توزیع مکانی کادمیم در خاک (چکیده)
146 - تعیین الگوی توزیع جمعیت علف هرز خارشتر Alhagi pseudalhagi (M.B) Desv. با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی چندی ساز بردار یادگیر (LVQ4) (چکیده)
147 - پیش بینی الگوی توزیع مکانی جمعیت علف هرز تلخه (Acroptilon repens L.) با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی بردار چندی ساز یادگیر(LVQ) (چکیده)
148 - Predictions of viscoelastic behavior of pomegranate using artificial (چکیده)
149 - پیش بینی هزینه های تعمیر و نگهداری تراکتور فیات با استفاده از شبکه عصبی RBF (چکیده)
150 - Prediction of tractor repair and maintenance costs using Artificial Neural Network (چکیده)
151 - پیش بینی هزینه های تعمیر و نگهداری تراکتور دو چرخ محرک با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و مقایسه آن با رگرسیون (چکیده)