بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام همایش: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق


موارد یافت شده: 13

1 - تاثیر خط انتقال جبران شده با خازن سری بر کنترل کنند ههای توان اکتیو DFIG و راکتیو ژنراتور القایی دو سو تغذیه (چکیده)
2 - بررسی تداخل کنترل کننده های ژنراتور القایی دو سو تغذیه DFIGبا اجزای نیروگاه بادی با استفاده از تحلیل مدال خطی (چکیده)
3 - برنامه ریزی توان راکتیو و انتخاب مکانهای کاندید با استفاده از بهینه سازی انبوه ذرات و دسته بندی طیفی (چکیده)
4 - بررسی تاثیر گرمای تابستان بر عملکرد صنعت برق (چکیده)
5 - ارائه روشی جدید جهت مدل سازی تبادلات بین منطقه ای توان در مطالعه قابلیت اطمینان سیستم قدرت (مورد مطالعاتی: شبکه 400 کیلوولت خراسان) (چکیده)
6 - طبقه بندی پستهای فوق توزیع خراسان بر اساس الگوی تغییرات بار با استفاده از یک روش ترکیبی (چکیده)
7 - ارزیابی فعالیتهای تعمیرات پیشگیرانه در ارتباط با رله ها، کلیدهای قدرت و ترانسفورماتورهای شبکه خراسان (چکیده)
8 - قیمت دهی در بازار برق به کمک Q-learning و قدرت بازار (چکیده)
9 - جانمایی بهینه ی ادوات سیستم اندازه گیری ناحیه گسـترده (چکیده)
10 - تدوین مدل پیشنهادی بازار منطقه ای برق با مشارکت کشورهای همسایه (چکیده)
11 - تحلیل قیمت‌دهی نیروگاه‌های ایران در سال 1390 (چکیده)
12 - خودبرنامه ریزی در فرایند تولید سیمان با در نظر گرفتن تعرفه های مختلف انرژی (چکیده)
13 - مطالعه تاثیر ابزارهای اندازه گیری بر الگوریتمهای مکان یابی خطا در خطوط انتقال جبران شده با کنترل کننده عبور توان یکپارچه (چکیده)