بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام همایش: سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران


موارد یافت شده: 13

1 - ارزیابی اهمیت نحوه گسسته سازی در روش برنامه ریزی پویای تصادفی در بهره برداری از مخزن (چکیده)
2 - پیش بینی تلفات تبخیر با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (چکیده)
3 - ارائه مدل رگرسیونی پیش بینی تلفات تبخیر با استفاده از پارامترهای اندازه گیری شده ایستگاه هواشناسی (چکیده)
4 - بررسی وضعیت رسوب معلق و تغییرات زمانی آن در رودخانه گرگانرود (چکیده)
5 - مقایسه روش روند یابی دینامیکی و روش ماسکینگام-کانژ (چکیده)
6 - بررسی تاثیر منابع آلاینده بر کیفیت آب رودخانه کشف رود (چکیده)
7 - بهینه سازی چند هدفه مخازن با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)
8 - بررسی آزمایشگاهی خصوصیات هیدرولیکی جریان بر میزان آب انحرافی از رودخانه از طریق آبگیر کفی با محیط متخلخل (چکیده)
9 - برنامه ریزی و مدیریت بهره برداری از منابع آب با استفاده از مدل برنامه ریزی خطی (مطالعه موردی دشت نیشابور-سبزوار) (چکیده)
10 - انشقاق رویکردی موثر در شبیه سازی بارندگی ماهانه در مناطق خشک و نیمه خشک (چکیده)
11 - تعیین ساختار بهینه مدل های پزسپترون برای شبیه سازی عملکرد مدل SALTMOD در برآورد سطح ایستابی (مطالعه موردی دشت تبریز) (چکیده)
12 - بررسی تاثیر تغییرات پتانسیل آبی بر الگوی کشت (چکیده)
13 - افزایش راندمان آبیاری و نقش آن در وضعیت آب زیرزمینی (چکیده)