بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: توزیع نمایی


موارد یافت شده: 10

1 - استفاده از الگوریتم حداقل تلاش برای تخصیص قابلیت اطمینان سیستمهای تراکتور مسی فرگوسن 582 (چکیده)
2 - اطلاع کولبک-لایبلر تعادلی توزیع تعادلی و کاربرد آن در آزمون نیکویی برازش (چکیده)
3 - اطلاع فیشر متغیرهای همراه دوبعدی رکوردها و آماره های مرتب در مدل شبه نمایی (چکیده)
4 - باز سازی رکوردهای گذشته با استفاده از مقادیر داده های رکوردهای فعلی بر اساس الگوی نمایی تعمیم یافته و کاربرد در برنامه های نگهداری و تعمیرات (چکیده)
5 - برنامه تعمیرات و نگهداری بهینه مبتنی بر قابلیت اطمینان بر اساس الگوی نمایی تعمیم یافته (چکیده)
6 - بازه اطمینان برای طول عمر واحدهای سانسور شده در روش سانسور راست پیشرونده نوع 2 (چکیده)
7 - برآورد بیز و پیشگویی دو نمونه ای براساس داده های سانسور شده مضاعف در توزیع نمایی (چکیده)
8 - نگاهی به الگوهای آماری تعمیم یافته (چکیده)
9 - برآورد درستنمایی پارامتر فرآیند خود متشابه با استفاده از خواص توابع موجکی (چکیده)
10 - تحلیل داده های سانسور شده میانی و کاربردهای آن (چکیده)