بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: خاستگاه


موارد یافت شده: 13

1 - خاستگاه شناسی برزونامه کهن و بازسازی خاستگاه عامیانه داستان برزو (چکیده)
2 - پتروگرافی و ژئوشیمی ماسه سنگ های سازند جیرود در البرز مرکزی، کاربرد در تعیین خاستگاه و جایگاه زمین ساختی (چکیده)
3 - خاستگاه‌های اصول عملیه در متون فریقین (چکیده)
4 - بازخوانی پیشینه مصطلح الحدیث شیعه (چکیده)
5 - خاستگاه رسوبات سیلیسی آواری سازند باقروق در ایران مرکزی براساس مطالعات پتروگرافی و ژئوشیمیایی: ارتباط آن با وضعیت تکتونیکی حاشیه فعال جنوب اوراسیا (چکیده)
6 - مطالعه خاستگاه سنگهای رسوبی سیلیسی آواریاز طریق ژئوشیمی لسپینل کروم دار آواری: مطالعه موردی از گروه نخلک (تریاس)و ارتباط آن با پالئوتتیس (چکیده)
7 - بررسی خاستگاه قبض و بسط در دیوان شمس (چکیده)
8 - معرفی انتقادی، متن شناسی و نقد متنی حماسه ناشناخته شاهنامه اسدی (چکیده)
9 - ارزیابی فلور و خاستگاه میکروارگانیسم های غیر لاکتیکی موجود در کره محلی جنوب خراسان (مسکه) با تکیه بر استافیلوکوکوس اورئوس، اشرشیا کلی و کپک- مخمر                (چکیده)
10 - کار برد کانی های سنگین در تفسیر خاستگاه رسوب های آواری فلات قاره ی در یای عمان - ناحیه چا بهار تا جاسک (چکیده)
11 - ارزیابی خاستگاه باکتری لاکتوکوکوس لاکتیس موجود در پنیر لیقوان با تکیه بر روش های مبتنی برکشت و روش مولکولی (چکیده)
12 - نماد و خاستگاه آن در شعر نیما یوشیج (چکیده)
13 - بررسی تحلیلی و تطبیقی سنجش از دور در ایران و جایگاه آن در جغرافیا و علوم زمین (چکیده)