بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: روش اجزاء محدود


موارد یافت شده: 11

1 - مطالعه عددی میزان نشست زمین تحت شرایط سربار مختلف در اثر حفر تونل (چکیده)
2 - ارزیابی باز توزیع فشار آب منفذی حین گودبرداری در توده خاک ریزدانه (چکیده)
3 - بررسی ارتعاشات گذرای غیرخطی و نوسانات چرخه ی حد صفحات ساندویچی کامپوزیتی با لایه ی سیال الکترورئولوژیکال (چکیده)
4 - پایداری دینامیکی صفحات کامپوزیتی با توزیع فیبر متغیر (چکیده)
5 - شبیه سازی فرایند قالب گیری فشاری مواد کامپوزیتی با فایبرهای ناپیوسته (چکیده)
6 - تحلیل مخازن استوانه ای ساخته شده از مواد هدفمند (FGMs) تحت بارهای مکانیکی و حرارتی (چکیده)
7 - مطالعه پارامتری تقویت ستونهای بتن آرمه بامواد مرکب پلیمری (چکیده)
8 - افزایش بار کمانشی ستونها با استفاده از روش بهینه سازی تکاملی سازه ها (ESO) (چکیده)
9 - تحلیل خرابی خستگی لوله های حفاری در حفاری جاه های جهت دار (چکیده)
10 - اثر تغییر نوع و ضخامت پوشش ایمپلنتهای دندانی بر تنش ماکزیمم ایجاد شده در سطح تماس ایمپلنت-پوشش و سطح تماس پوشش-استخوان (چکیده)
11 - تحلیل الاستیک و الاستیک-پلاستیک تغییر شکل های بزرگ به روش اجزاء محدود لاگرانژی همگرد (چکیده)