بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: ریه


موارد یافت شده: 9

1 - بررسی میزان شیوع آلودگیهای انگلی در کبد و ریه دامهای کشتار شده در کشتارگاههای صنعتی استان مازندران در سال 139 (چکیده)
2 - محاسبات دزسنجی زن باردار و جنین در اسکن ریه توسط تکنسیم MAA 99m (چکیده)
3 - ارزیابی تغییرات هیستوپاتولوژِی ریه در موشهای Balb/C تحت تیمار با اکراتوکسین A (چکیده)
4 - ریه گوسفند گیرنده عملکردی لپتین را بیان می‌کند (چکیده)
5 - ‌تاثیر‌ یون‌ها و مهارکننده‌ها بر فعالیت آنزیم تبدیل‌‌کننده آنژیوتانسین (ACE) I استخراجی از ریه‌‌ شترمرغ (Struthio camelus) (چکیده)
6 - تعیین ویژگی های آنزیم تبدیل کننده آنژیوتنسین-1 استخراج شده از ریه شتر (چکیده)
7 - استخراج و خالص سازی آنزیم تبدیل کننده آنژیوتنسین از بافت ریه شتر و بررسی اثر مهاری کپتوپریل بر فعالیت آن (چکیده)
8 - تاثیر برنامه تمرین هوازی بر عملکرد ریه و تحمل به فعالیت بیماران آسمی (چکیده)
9 - تاثیر برنامه تمرین هوازی بر عملکرد ریه و تحمل به فعالیت بیماران آسمی (چکیده)