بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: هستی شناسی


موارد یافت شده: 12

1 - آنالیز بیانِ ژن ها و رسم شبکة ژنی آپوپتوزیس در نژادهای مرغ بومی اصفهان و تجاری راس تحت داده های RNA-seq (چکیده)
2 - مطالعه شبکه ژنی آنژیوژنز در جوجه های مرغ آرین حساس به آسیت با استفاده از داده های RNA-Seq (چکیده)
3 - نظام های نوین سازماندهی دانش: وب معنایی، هستی شناسی و ابزارهای سازماندهی دانش عینی (چکیده)
4 - الگوهای سیاست خارجی ایران بین دو انقلاب (چکیده)
5 - شاخصه های فرانظری نظریه روابط بین الملل در گفتمان اسلامی (چکیده)
6 - وب معنایی در پیوند با سیبرنتیک (چکیده)
7 - شناختی از روابط معنایی در هستی شناسی وب (چکیده)
8 - بازنمایی دانش سازمانی پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران با استفاده از فناوری هستی شناسی (چکیده)
9 - هایدگر و دور هرمنوتیکی (چکیده)
10 - روش شناسی طراحی،ساخت و پیاده سازی هستی شناسی: رویکردها، زبان ها و ابزارها(مطالعه موردی طراحی هستی شناسی ASFAONTدر حوزه کتابداری و اطلاع رسانی) (چکیده)
11 - ضرورت بازنگری در ساختار اصطلاحنامه ها: بررسی عدم کارایی اصطلاحنامه ها در محیط اطلاعاتی جدید و قابلیت های هستی شناسی ها در مقایسه با آن (چکیده)
12 - بررسی تطبیقی هستی شناسی از منظر کانت و سهروردی (چکیده)