بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: Bacillus


موارد یافت شده: 28

1 - An endophytic bacterium with biocontrol activity against important wheat pathogens (چکیده)
2 - Extraction, Purification, and Biochemical Characterization of an Alkalothermophilic Endoglucanase from Bacterial Flora in Gastrointestinal Tract of Osphranteria coerulescens Larvae (چکیده)
3 - داسازی، شناسایی و بررسی خصوصیات باکتری‌های اندوفیت ارقام ایرانی گندم (چکیده)
4 - The Therapeutic Potential of Targeting the Toll-like Receptor Pathway in Breast Cancer (چکیده)
5 - Enhancement of alkaline protease production of Bacillus strains isolated from dairy sludge under cold, salt and ultrasound stress (چکیده)
6 - Recombinant Expression and Characterization of Endoglucanase Isolated from Iranian Bacillus Subtilis (چکیده)
7 - Starch- and carboxymethylcellulose-coated bacterial nanocellulose-pectin bionanocomposite as novel protective prebiotic matrices (چکیده)
8 - Biochemical characterization of an alkaline surfactant-stable keratinase from a new keratinase producer, Bacillus zhangzhouensis (چکیده)
9 - Purification and Biochemical Characterization of Alkalophilic Cellulase from the Symbiotic Bacillus subtilis BC1 of the Leopard Moth, Zeuzera pyrina (L.) (Lepidoptera: Cossidae) (چکیده)
10 - معرفی عوامل باکتریایی آنتاگونیست به عنوان کنترل کننده های زیستی بیماری سوختگی غلاف برنج در استان مازندران (چکیده)
11 - Investigation of the mechanical and physical properties of bio-modified cold asphalt emulsion mixtures by microbial carbonate precipitation (چکیده)
12 - MODULATING GUT MICROBIOTA OF Artemia urmiana BY ADMINISTRATION OF DIFFERENT LEVELS OF Bacillus subtilis and Bacillus licheniformis (چکیده)
13 - بررسی مقایسه‌ای تاثیر باکتریBacillus thuringiensis var.tenebrionisبرروی حشره کامل و لارو سن 3 سوسک برگخوار نارونXanthegaleroca luteola (Mull) در شرایط آزمایشگاهی و میدانی (چکیده)
14 - Evaluation of the antagonistic potential of Bacillus strains against Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum and their role in the induction of resistance to potato soft rot infection (چکیده)
15 - شناسایی باکتریهای تولیدکننده کراتیناز جداشده از خاک اطراف مشهد (چکیده)
16 - Synthesis of Surface Modified Nano Ferrite Nickel and Investigation on its Antibacterial and Antifungal activities (چکیده)
17 - Optimization of the production conditions of the lipase produced by Bacillus cereus from rice flour through Plackett-Burman Design (PBD) and response surface methodology (RSM) (چکیده)
18 - Using Bacillus Cereus as a Geo-Biological Marke For Gold Prospecting in Iranr (چکیده)
19 - Purification, biochemical characterization and structural modeling of a potential htrA-like serine protease from Bacillus subtilis DR8806 (چکیده)
20 - Isolation and identification of ferric reducing bacteria and evaluation of their roles in iron availability in two calcareous soils (چکیده)
21 - Molecular cloning and biochemical characterization of a thermoacidophilic, organic-solvent tolerant -amylase from a Bacillus strain in Escherichia coli (چکیده)
22 - Impact of feed withdrawal and addition of acetic acid in drinking water during preslaughter phase on intestinal microbiota of broilers (چکیده)
23 - Examining kinetic parameters of fermentation process in batch cultures on the production of alkaline protease (چکیده)
24 - بررسی اثر جدایه هایی از قارچ های Trichoderma harzianum و T. virens و باکتری Bacillus subtilis در کنترل بیولوژیکی نماتد سیستی چغندرقند در شرایط مزرعه (چکیده)
25 - Effect of different levels of Bacillus subtilis and Bacillus licheniformis on digestive enzyme activities in Artemia urmiana (چکیده)
26 - Fed-Batch Fermentation of Bacillus clausii for Efficient Production of Alkaline Protease Using Different Feeding Strategies (چکیده)
27 - تاثیر منابع کربن و نیتروژن بر رشد و فعالیت ضد قارچی Bacillus subtillis علیه مرگ پیتیومی گیاهچه خیار (چکیده)
28 - تاثیر منابع کربن و ازت بر رشد و فعالیت ضد قارچی Bacillus subtilis علیه Pythium aphanidermatum (چکیده)