بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: DPPH


موارد یافت شده: 14

1 - Phenolic profile and antioxidant activity of Pistacia vera var. Sarakhs hull and kernel extracts: the influence of different solvents (چکیده)
2 - Study of Effective Factors on biochemical properties and Antioxidant Activity of Spray Dried Barberry -Berberis vulgaris- powder (چکیده)
3 - Total Phenolic Content and Antioxidant Activity of Fumaria vaillantii Extract at Three Phenological Stages Assayed by Various Methods (چکیده)
4 - Phenolic profle and antioxidant activity of Pistacia vera var. Sarakhs hull and kernel extracts: the influence of different solvents (چکیده)
5 - تنش شوری و برخی روابط فیزیولوژیک در گیاه کوشیا (Kochia scoparia) (چکیده)
6 - A novel class of human 15-LOX- 1 inhibitors based on 3-hydroxycoumarin (چکیده)
7 - Antioxidant Activity and Total Phenolic Content of Fumaria vaillantii L. Extract at Different Phenological Stages Assayed by Various Methods (چکیده)
8 - Antioxidant, cytotoxic and DNA protective properties of Achillea eriophora DC. and Achillea biebersteini i Afan. extracts : A comparative study (چکیده)
9 - Evaluating the antioxidant and acetylcholinesterase inhibitory activities of some plants from Kohgiluyeh va Boyerahmad province, Iran (چکیده)
10 - Essential oil (EO) composition and antioxidant activity of two Salvia leriifolia Benth. (Lamiaceae) populations from Iran (چکیده)
11 - Evaluation of Antioxidative Efficacy of Treated Linseed using In Vitro Rumen Culture (چکیده)
12 - مطالعه خواص آنتی اکسیدانی پپتید آیورین 2/1 در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
13 - مقایسه ظرفیت آنتی اکسیدانی پپتیدهای حاصل از هضم گلوتن در زمان های مختلف (چکیده)
14 - Identification and quantification of phenolic compounds and their effects on antioxidant activity in pomegranate juices of eight Iranian cultivars (چکیده)