بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: DPPH


موارد یافت شده: 26

1 - مطالعه ویژگی‌های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی عدس (Lens culinaris Madikus) در شرایط تنش شوری (چکیده)
2 - Additive effects of arbuscular mycorrhizae and TiO2 nanoparticles on growth and essential oils enhancement of peppermint (چکیده)
3 - Plant elicitation and TiO2 nanoparticles application as an effective strategy for improving the growth, biochemical properties, and essential oil of peppermint (چکیده)
4 - Enhancing Effect of Titanium Dioxide Nanoparticles on Growth, Phenolic Metabolites Production and Antioxidant Potential of Ziziphora clinopodioides Lam. (چکیده)
5 - بررسی پایداری، فعالیت ضدمیکروبی و آنتی اکسیدانی ماکروامولسیون و نانوامولسیون اسانس رزماری (چکیده)
6 - اثر متیل‌جاسمونات، IAA و BAP بر توان‌کالزایی، محتوای برخی ترکیبات‌فنلی و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی کلپوره (Teucrium polium L.) (چکیده)
7 - Determination of Total Phenolic and Flavonoid Content of Almond Green Hulls and Its Antioxidant Activity (چکیده)
8 - Determination of Total Phenolic and Flavonoid Content of Almond Green Hulls and Its Antioxidant Activity (چکیده)
9 - Synthesis of iron nanoparticles from aqueous extract of Saponaria officinalis and evaluation of its antioxidant activity (چکیده)
10 - Allylphenols as a new class of human 15‐lipoxygenase‐1 inhibitors (چکیده)
11 - Microwave-assisted hydrodistillation extraction of essential oil from coriander seeds and evaluation of their composition, antioxidant and antimicrobial activity (چکیده)
12 - مقایسه ترکیبهای فیتوشیمیایی و فعالیت آنتی اکسیدانی هفت گونه پونه سا کشت شده در مشهد (چکیده)
13 - Phenolic profile and antioxidant activity of Pistacia vera var. Sarakhs hull and kernel extracts: the influence of different solvents (چکیده)
14 - Study of Effective Factors on biochemical properties and Antioxidant Activity of Spray Dried Barberry -Berberis vulgaris- powder (چکیده)
15 - Total Phenolic Content and Antioxidant Activity of Fumaria vaillantii Extract at Three Phenological Stages Assayed by Various Methods (چکیده)
16 - Phenolic profle and antioxidant activity of Pistacia vera var. Sarakhs hull and kernel extracts: the influence of different solvents (چکیده)
17 - تنش شوری و برخی روابط فیزیولوژیک در گیاه کوشیا (Kochia scoparia) (چکیده)
18 - A novel class of human 15-LOX- 1 inhibitors based on 3-hydroxycoumarin (چکیده)
19 - Antioxidant Activity and Total Phenolic Content of Fumaria vaillantii L. Extract at Different Phenological Stages Assayed by Various Methods (چکیده)
20 - Antioxidant, cytotoxic and DNA protective properties of Achillea eriophora DC. and Achillea biebersteini i Afan. extracts : A comparative study (چکیده)
21 - Evaluating the antioxidant and acetylcholinesterase inhibitory activities of some plants from Kohgiluyeh va Boyerahmad province, Iran (چکیده)
22 - Essential oil (EO) composition and antioxidant activity of two Salvia leriifolia Benth. (Lamiaceae) populations from Iran (چکیده)
23 - Evaluation of Antioxidative Efficacy of Treated Linseed using In Vitro Rumen Culture (چکیده)
24 - مطالعه خواص آنتی اکسیدانی پپتید آیورین 2/1 در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
25 - مقایسه ظرفیت آنتی اکسیدانی پپتیدهای حاصل از هضم گلوتن در زمان های مختلف (چکیده)
26 - Identification and quantification of phenolic compounds and their effects on antioxidant activity in pomegranate juices of eight Iranian cultivars (چکیده)