بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: FLUENT


موارد یافت شده: 12

1 - اثر تغییر قطر لوله روی الگوی جریان دوفازی اسلاگ با استفاده از نرم افزار Fluent (چکیده)
2 - ارائه معادله دبی اشل ساده برای سرریزهای جانبی کنگرهای با زوایا مختلف در یک بازشدگی - ثابت (چکیده)
3 - مقایسه مدل مقیاس زیر‌شبکه اسماگورینسکی-لیلی در روش شبیه سازی گردابه‌های بزرگ (LES) با مدل‌های RANS برای شبیه‌سازی جریان بر روی سرریز جانبی کنگره‌ای (چکیده)
4 - Numerical and parametric study of a centrifugal pump (چکیده)
5 - Three dimensional parametric study of a centrifugal pump impeller by varying the blade number (چکیده)
6 - Numerical and parametric study of a centrifugal pump (چکیده)
7 - شبیه سازی سریز جانبی کنگره ای در کانال مستطیلی با استفاده از Fluent (چکیده)
8 - بررسی زیرفشارها دردال سرریزها ناشی از ترک ها و درزهای موجود در سرریز شوت ها (چکیده)
9 - شبیه سازی عددی دو بعدی پرش هیدرولیکی روی سطوح شیبدار معکوس همراه با پله در انتها با نرم افزار FLUENT (چکیده)
10 - شبیه سازی عددی دو بعدی الگوی جریان در شیب شکن قائم با در نظر گرفتن شرایط مرزی و شبکه بندی مختلف (چکیده)
11 - Numerical Simulation of Fouling in Heat exchangers (چکیده)
12 - بررسی آزمایشگاهی و عددی کنتورهای سرعت در کانال با دیواره جدا کننده مستغرق (چکیده)