بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: TOPSIS


موارد یافت شده: 50

1 - A New Vendor-Managed Inventory Model by Applying Blockchain Technology and Considering Environmental Problems (چکیده)
2 - Effect of Vacuum and Modified Atmosphere Packaging on the Quality Characteristics and Shelf Life of ‘California’ Plum (چکیده)
3 - A multi-criteria decision-making (MCDM) approach to determine the synthesizing routes of biomass-based carbon electrode material in supercapacitors (چکیده)
4 - بررسی تاخیرات در پروژه های EPC به روش TOPSIS و ارائه راهکار (مطالعه موردی : شرکت آب و فاضلاب مشهد و آب منطقه ای خراسان رضوی ) (چکیده)
5 - ارزیابی بوم سازگاری سیستمهای دیوارچینی رایج در ایران با‌استفاده از روش TOPSIS (چکیده)
6 - A new approach for fuzzy classification by a multiple-attribute decision-making model (چکیده)
7 - ازریابی مکان های دفن زباله در شهر کربلا کمک تلفیق روش های AHP و TOPSIS (چکیده)
8 - بررسی و رتبه بندی مکان های دفن زباله به کمک تلفیق روش های AHP ، TOPSIS و ELECTRE (چکیده)
9 - انتخاب یک محل مناسب برای احداث ایستگاه جداسازی گاز طبیعی در میدان نفتی هویزه به کمک GIS و روش TOPSIS (چکیده)
10 - مقایسه روش های تلفیق TOPSIS و الکتره به منظور ارزیابی اجتماعی-اقتصادی مکان پارکینگ ها در شهر کربلا (چکیده)
11 - جانمایی پارکینگ های شهر کربلا به کمک تلفیق AHP و TOPSIS (چکیده)
12 - Designing the Model of Financial Statement Transparency Based on the Hierarchical TOPSIS Method (چکیده)
13 - A Fuzzy TOPSIS Approach to Ranking the Effectiveness of Corrective Feedback Strategies: Monolingual Persian Versus Bilingual Turkmen EFL Learners (چکیده)
14 - تحلیل محرومیت توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان های مرزی (مطالعه موردی: زاهدان) (چکیده)
15 - Identification and Prioritization of the Factors Affecting the Disaster Preparedness of Schools in Mashhad, Iran (چکیده)
16 - Identification of effective factors to select energy recovery technologies from municipal solid waste using multi-criteria decision making (MCDM): A review of thermochemical technologies (چکیده)
17 - Application of TOPSIS to evaluate the effects of different conditions of sonication on eggless cake properties, structure, and mass transfer (چکیده)
18 - Fatigue Risk Management: Assessing and Ranking the Factors Affecting the Degree of Fatigue and Sleepiness of Heavy-Vehicle Drivers Using TOPSIS and Statistical Analyses (چکیده)
19 - تحلیلی بر نحوه توزیع فضایی شاخص های توسعه روستایی و سطح بندی سکونتگاه های روستایی از نظر توسعه یافتگی (چکیده)
20 - ارزیابی شیوه های سفر به کلانشهرهای توریستی و مذهبی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی -AHP -، مطالعه موردی: شهر مشهد (چکیده)
21 - تجزیه وتحلیل چنده معیاره -GIS- براى انتخاب مکان مناسب جهت احداث مدارس (چکیده)
22 - ارزیابی روشهای تلفیقی فازی GAMMA , و SUM ,OR ,AND به همراه روش TOPSIS به منظور تعیین محل مناسب جهت دفن پسماند در شهر تایباد (چکیده)
23 - Evaluation of the effect of gasoline fumigation on performance and emission characteristics of a diesel engine fueled with B20 using an experimental investigation and TOPSIS method (چکیده)
24 - Prioritising employee performance evaluation indicators based on a combined FAHP-TOPSIS approach to intellectu al capital development (چکیده)
25 - Identifying and Prioritizing the Environmental Factors Affecting the Development of Entrepreneurial Components among Rural Farmers (Case study: Sardouyeh District, Jiroft County) (چکیده)
26 - An analysis on the role of urban land market in spatial development of cities: a case study of Mashhad, Iran (چکیده)
27 - Efficiency ranking of decision making units in data envelopment analysis by using TOPSIS-DEA method (چکیده)
28 - رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه استان خراسان شمالی به روش TOPSIS (چکیده)
29 - EXPLAINING SMART URBAN GROWTH MODEL IN DISTRICT 8 OF MASHHAD (چکیده)
30 - مقایسۀ نبکاهای گونه‌های گیاهی خارشتر، اسپند و سبد پاکوتاه برای تثبیت ماسه‌های روان با استفاده از الگوریتم TOPSIS (مطالعۀ موردی: منطقۀ صمدآباد شهرستان سرخس) (چکیده)
31 - Evaluation of Smart City Criteria in Ahvaz City, Iran (چکیده)
32 - ارزیابی عملکرد با به‌کارگیری ترکیب مدل تحلیل پوششی داده‌ها و TOPSIS (مورد مطالعه: گروه مشاوران جوان شهرداری مشهد) (چکیده)
33 - Study on Development Gap between Villages of Kashmar County (چکیده)
34 - Storage dam’s locality placing by MCDM techniques (case study: three dams in Iran) (چکیده)
35 - ارزیابی مکانی ایستگاه‌های راه آهن استان خراسان‌ رضوی با روش TOPSIS در GIS (چکیده)
36 - Security-based multi-objective congestion management for emission reduction in power system (چکیده)
37 - A multi-attribute congestion-driven approach for evaluation of power generation plans (چکیده)
38 - A Novel Approach to Mathematical Multiple Criteria Decision Making Methods Based on Information Theoretic Measures (چکیده)
39 - Developing an Integrated Model to Improve the Performance of Kansei Engineering by PCA and TOPSIS (چکیده)
40 - Optimal economic-environment Method for solid Waste Disposal in Fuzzy environment (چکیده)
41 - STUDYING IRAN`s TOURISM INDUSTRY POSITION IN MIDDLE-EAST USING TOURISM DEVELOPMENT INDICATORS AND TOPSIS METHOD (چکیده)
42 - کاربرد روش تلفیقی چندشاخصه با GIS در انتخاب روستاهای نمونه اکوتوریستی (چکیده)
43 - ارزیابی و رتبه بندی سطح فناوری شش شاخه صنعتی منتخب استان خراسان با استفاده از روش TOPSIS (چکیده)
44 - North west border cities of Iran and regionadevelopment: A case of Kurdistan Province (چکیده)
45 - Identify and Ranking the Factors affecting Customer satisfaction in the carpet Industry (Case Study: Sahand Carpet Co.) (چکیده)
46 - A hybrid fuzzy multi-criteria decision making approach for desalination process selection (چکیده)
47 - Ranking desertification indicators using TOPSIS (چکیده)
48 - توسعه سیستماتیک نیروگاه‌های برقابی با استفاده از GIS و روش تصمیم‌گیری چند معیاره TOPSIS (چکیده)
49 - TOPSIS Methods for Development of Desertification Indicator System (چکیده)
50 - اولویت بندی کیفیت پساب تصفیه خانه های فاضلاب شهری با رویکرد فازی، از نقطه نظر کاربرد در کشاورزی (چکیده)