بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: آزمایش مودال


موارد یافت شده: 10

1 - تخمین سختی تیرهای مسلح شده با میلگردهای GFRP پس از خسارت با استفاده از داده‌های آزمایش‎ ‎ مودال (چکیده)
2 - بررسی رفتار ارتعاشی قابها به کمک پارامتر های مودال تجربی (چکیده)
3 - بررسی رفتار تیرهای وصله‎دار مسلح شده با میلگردهای GFRP به کمک آزمایش‎های‎ استاتیکی و مودال (چکیده)
4 - شناسایی پارامترهای دینامیکی سازه توسط روش بروز رسانی الگوی سازه (چکیده)
5 - اثر مقاومت بتن، مقدار میلگرد و خسارت اولیه بر نتایج آزمایش دینامیکی مودال در تیرهای خمشی (چکیده)
6 - بررسی رفتار ارتعاشی و پاسخ های لرزه ای مخازن مستطیلی ذخیره آب (چکیده)
7 - بررسی رفتار تیرهای بتن مسلح با میلگردهای پلیمری (FRP) (چکیده)
8 - بررسی رابطه میان تغییرات مشخصات استاتیکی و ارتعاشی تیرهای بتن مسلح به کمک آزمایش مودال تجربی (چکیده)
9 - ارزیابی رفتار خمشی تیرهای بتنی در برابر خسارت به کمک آزمایش ارتعاشی (چکیده)
10 - بررسی رفتار تیرهای بتن مسلح به کمک پارامترهای مودال تجربی (چکیده)