بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: احساس امنیت


موارد یافت شده: 19

1 - بررسی میزان سازگاری ویژگی های عینی کالبدی روستایی با احساس امنیت ساکنین دهستان طوس در شهرستان مشهد (چکیده)
2 - ارزیابی تأثیر مؤلفه‌های پیشگیری از جرم در طراحی محیط بر احساس امنیت ساکنان مطالعۀ موردی: روستاهای دهستان طوس (چکیده)
3 - بررسی عوامل کالبدی مؤثر بر احساس امنیت روستاییان در سکونتگاه‌های روستایی (مطالعه موردی: شهرستان بینالود) (چکیده)
4 - تحلیل اثرگذاری عوامل کالبدی بر احساس امنیت در روستاهای هدف گردشگری مذهبی (مطالعة موردی: روستای پیرچوگان-شهرستان رودان) (چکیده)
5 - ارائه الگوی نظری عوامل موثر بر احساس امنیت اقتصادی در نواحی روستایی (چکیده)
6 - تبیین و شناخت عوامل موثر بر احساس امنیت در شهر مرزی (چکیده)
7 - تحلیل اثرات برنامه ریزی کالبدی بر حفظ امنیت روستاییان با تاکید بر امنیت اجتماعی (مطالعه موردی: ‌شهرستان مشهد) (چکیده)
8 - Evaluating the Impact of Factors of Crime Prevention through Environmental design on Perception of Security of Residents (Case Study: Toos Dehestan) (چکیده)
9 - تحلیل اثرگذاری سبک معماری مدرن بر احساس امنیت کالبدی روستاییان در سکونتگاه‌های روستایی (مطالعه موردی: شهرستان بینالود) (چکیده)
10 - تأثیر پراکنده روی بر احساس امنیت کالبدی در سکونتگاه‌های روستایی (مطالعه موردی: شهرستان بینالود) (چکیده)
11 - مطالعه تاثیر احساس امنیت بر سلامت اجتماعی شهروندان مشهد (چکیده)
12 - تحلیل نقش عوامل فضایی-کالبدی روستایی بر میزان احساس امنیت (چکیده)
13 - بررسی شهر دوستدار کودک و احساس شادی کودکان در شهر مشهد (چکیده)
14 - بررسی نقش احساس امنیت در توسعه گردشگری نواحی مرزی (مطالعه موردی: شهر مرزی چابهار) (چکیده)
15 - احساس امنیت زنان (چکیده)
16 - بررسی پیامدهای اجتماعی ناشی از حضور گردشگری خانه‌های دوم در سکونت¬گاه‌های روستایی شهرستان بینالود (چکیده)
17 - بررسی رابطه میزان دینداری و اعتماد اجتماعی با احساس امنیت اجتماعی (چکیده)
18 - بررسی میزان احساس امنیت اجتماعی زنان شهر مشهد در سال 1385-86 و عوامل موثر بر آن (چکیده)
19 - مقایسه ابعاد و زمینه های احساس ناامنی در همسران عادی وایثارگر (چکیده)