بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: تحریک لایه مرزی


موارد یافت شده: 11

1 - مطالعه تجربی و عددی اثرتداخل لایه های مرزی در کاهش ضریب اصطکاک (چکیده)
2 - مطالعه تجربی تعیین نقطه بهینه تحریک لایه مرزی مغشوش با موانع مختلف با هدف افزایش ضریب انتقال حرارت جابه جایی (چکیده)
3 - مطالعه تجربی و عددی اثر تداخل لایه های مرزی در کاهش ضریب اصطکاک (چکیده)
4 - بهبود ضریب انتقال حرارت داخل لوله های مبدل حرارتی به کمک تحریک لایه مرزی (چکیده)
5 - مطالعه آزمایشگاهی و عددی اثر استفاده از پدیده تحریک لایه مرزی گرمائی بر بهبود راندمان بخاری های گاز سوز (چکیده)
6 - بهینه سازی بخاری گاز سوز خانگی با استفاده از پدیده تحریک لایه مرزی (چکیده)
7 - تحریک لایه مرزی جریان مغشوش روی صفحه تخت با استفاده از مانع مربعی در حالت ناپایدار (چکیده)
8 - بهینه سازی تحریک لایه مرزی با الگوریتم ژنتیک و کاربرد آن در خنک کاری پره های توربین (چکیده)
9 - استفاده از تحریک لایه مرزی جهت بهبود فرایند خنک کاری پره های توربین (چکیده)
10 - بهبود ضریب انتقال حرارت روی صفحه تخت بکمک تحریک لایه مرزی (چکیده)
11 - تحرک لایه مرزی آشفته توسط جت و ویک و اثر آن بر ضریب انتقال حرارت بر صفحه تخت (چکیده)