بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: 5637


موارد یافت شده: 13

1 - Increasing the cisplatin cytotoxicity and cisplatin-induced DNA damage by conferone in 5637 cells (چکیده)
2 - Feselol Enhances the Cytotoxicity and DNA Damage Induced by Cisplatin in 5637 Cells (چکیده)
3 - مطالعه اثرات سمیت سلولی مونوترپنی از جنس Ferula ovina بر روی رده ای از سلول های سرطان مثانه (چکیده)
4 - DNA damage induced by cisplatin is increased by combination with feselol on 5637 cells (چکیده)
5 - مقایسه اثرات feselol و وراپامیل بر روی سمیت سلولی داروی وین کریستین (چکیده)
6 - In vitro investigation of diversin cytotoxicity on 5637 cells (چکیده)
7 - بررسی اثرات سمیت سلولی ماده شیمگین (Tschimgine) بر روی رده ای از سلولهای سرطان مثانه در شرایط in vitro (چکیده)
8 - Cytotoxicity of Vincristine on the 5637 Cell Line Is Enhanced by Combination with Conferone (چکیده)
9 - Neomycin resistancy of bladder carcinoma cell line 5637 (چکیده)
10 - conferone enhances vincristin cytotoxicity in human transitional cell carcinoma (TCC-5637 cell line) (چکیده)
11 - بررسی اثرات feselol برسمیت سلولی وین کریستین در سلولهای TCC-5637 (چکیده)
12 - بررسی اثرات مقایسه ای داروهای vincristine و cisplatin بر روی دو رده از سلولهای سرطانی مثانه (5637 و SD). (چکیده)
13 - مقایسه اثر ترکیبات سس کوئی ترپن کومارینی بر میزان سمیت داروی وین کریستین بر رده سلولی 5637 (چکیده)