بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: Bacillus subtilis


موارد یافت شده: 23

1 - An endophytic bacterium with biocontrol activity against important wheat pathogens (چکیده)
2 - تثیر سورفکتانت باکتریایی همراه با کاربرد کلات کننده‌ها بر کادمیم محلول در یک خاک آهکی (چکیده)
3 - Recombinant Expression and Characterization of Endoglucanase Isolated from Iranian Bacillus Subtilis (چکیده)
4 - Purification and Biochemical Characterization of Alkalophilic Cellulase from the Symbiotic Bacillus subtilis BC1 of the Leopard Moth, Zeuzera pyrina (L.) (Lepidoptera: Cossidae) (چکیده)
5 - MODULATING GUT MICROBIOTA OF Artemia urmiana BY ADMINISTRATION OF DIFFERENT LEVELS OF Bacillus subtilis and Bacillus licheniformis (چکیده)
6 - Effect of some Probiotic Bacteria as Biocontrol Agents of Meloidogyne incognita and Evaluation of Biochemical Changes of Plant Defense Enzymes on Two Cultivars of Pistachio (چکیده)
7 - Synthesis of Surface Modified Nano Ferrite Nickel and Investigation on its Antibacterial and Antifungal activities (چکیده)
8 - Purification, biochemical characterization and structural modeling of a potential htrA-like serine protease from Bacillus subtilis DR8806 (چکیده)
9 - Gene cloning and characterization of a thermostable organic-tolerant alpha-amylase from Bacillus subtilis DR8806 (چکیده)
10 - تعیین ویژگی های بیوشیمیایی آنزیم سلولاز تخلیص شده از باکتری Bacillus subtilis DR8806 (چکیده)
11 - Molecular cloning of a thermo-alkaliphilic lipase from Bacillus subtilis DR8806: Expression and biochemical characterization (چکیده)
12 - Molecular Cloning and Expression of a Bacillus subtilis Alpha-Amylase Gene in E. coli BL21 (چکیده)
13 - Cloning, sequencing and expression in Escherichia coli of a lipase gene from Bacillus subtilis DR8806 (چکیده)
14 - بررسی مکانیسم اثر نانوذرات اکسید روی بر روی پروتئین غشاء باکتری Bacillus subtilis (چکیده)
15 - Characterization of an extracellular thermophilic alkaline esterase produced by Bacillus subtilis DR8806 (چکیده)
16 - بررسی اثر جدایه هایی از قارچ های Trichoderma harzianum و T. virens و باکتری Bacillus subtilis در کنترل بیولوژیکی نماتد سیستی چغندرقند در شرایط مزرعه (چکیده)
17 - Isolation, Characterization, and Investigation of Surface and Hemolytic Activities of a Lipopeptide Biosurfactant Produced by Bacillus subtilis ATCC 6633 (چکیده)
18 - Purification and characterization of a new glucoamylopullulanase from thermotolerant alkaliphilic Bacillus subtilis DR8806 of a hot mineral spring (چکیده)
19 - Effect of different levels of Bacillus subtilis and Bacillus licheniformis on digestive enzyme activities in Artemia urmiana (چکیده)
20 - بررسی اثرمتقابل مایکوریز Glomus fasiculatum و Bacillus subtilis در کنترل بیماری پوسیدگی معمولی ریشه گندم در اثر Bipolaris sorokiniana (چکیده)
21 - بهینه سازی فرمولاسیون Bacillus subtilis جهت مدیریت پوسیدگی ریشه و طوقه خیار توسط قارچ Pythium aphanidermatum (چکیده)
22 - Chemical and Antimicrobial Studies of Juniperus sabina L. and Juniperus foetidissima Willd. Essential Oils (چکیده)
23 - COMPARATIVE STUDY OF THE HEMOLYTICAND SURFACE ACTIVITIES OF THE BIOSURFACTANT PRODUCED BY BACILLUS SUBTILIS ATCC6633 WITH SOME SYNTHETIC SURFACTANTS (چکیده)