بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: SVD


موارد یافت شده: 27

1 - THE COMBINED EFFECT OF SEASONAL FLUCTUATIONS OF PERSIAN GULF AND MEDITERRANEAN SEA SURFACE TEMPERATURE ON MONTHLY STREAMFLOW FORECASTING OF KARKHEH RIVER, IRAN (چکیده)
2 - Positioning of a 2-D PEC Buried Object in an Unknown Host Medium Using Kirchhoff-Based Shape Reconstruction Algorithm (چکیده)
3 - نخستین بررسی ویروئید پوست پین های سیب در میزبان های سیب و گلابی در ایران و تعیین میزان تنوع ژنتیکی جدایه های ایرانی (چکیده)
4 - Comparative Analysis of Corporate Failure Prediction: Case from Iran (چکیده)
5 - A Comparison of Data Mining Techniques for Going Concern Prediction (چکیده)
6 - تشخیص چندکاربره وفقی مبتنی بر SVD برای یک سیستم طیف گسترده با رشته های آشوبی بهینه شده (چکیده)
7 - Joint Transceiver Design for Uplink MIMO MC-CDMA Systems (چکیده)
8 - Support Vector Data Description by Using Hyper-ellipse Instead of Hyper-sphere (چکیده)
9 - An extension to fuzzy support vector data description-FSVDD (چکیده)
10 - Receiver Design for Downlink MIMO MC-CDMA in Cognitive Radio Systems (چکیده)
11 - معرفی یک روش واترمارکینگ مبتنی بر GA و SVD (چکیده)
12 - Intrusion Detection by Ellipsoid Boundary (چکیده)
13 - A novel method for estimation of pore size distribution of heterogenous solid adsorbents (چکیده)
14 - Pss design in conjunction with scaling effect (چکیده)
15 - A new adjustable blind Watermarking based on GA and SVD (چکیده)
16 - Iterative MIMO channel SVD estimation (چکیده)
17 - Adaptive channel SVD estimation for MIMO-OFDM systems (چکیده)
18 - تخمینSVD کانال به روش بیشترین درستی مقید شده تکراری در سیستمهای MIMO-OFDM (چکیده)
19 - EM bsaed semiblind beamforming algorithm in MIMO-OFDM Systems (چکیده)
20 - پرتو سازی نیمه کور در سیستمهای MIMO-OFDM به روش EM مقید شده بهبود یافته (چکیده)
21 - گیرنده خطی نوین مبتنی بر SVD در سیستم های چندکاربره MIMO MC-CDMA (چکیده)
22 - Polynomial Eigen-Beamformer in Time Domain for MIMO-OFDMA Systems (چکیده)
23 - A Novel Method for Singular Value Decomposition of Polynomial Matrices and ICI Cancellation in a Frequency-Selective MIMO Channel (چکیده)
24 - پرتوسازی در سیستم های چندکاربره MIMO MC-CDMA با استفاده از SVD گروهی (چکیده)
25 - A Polynomial Matrix SVD Approach for Time Domain Broadband Beamforming in MIMO-OFDM Systems.pdf (چکیده)
26 - Algorithms of channel SVD estimation in MIMO-OFDM systems- Evaluation and comparison.pdf (چکیده)
27 - تخمین توزیعات انرژی و اندازه حفرات با استفاده از رگولاریزاسیون خطی (چکیده)